Hoppa till innehållet

Innovationsfonden

Enligt stadgarna används fondens medel huvudsakligen för investeringsprojekt och projekt som berikar Helsingfors näringslivs- och kunskapsbas. Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutar om användningen av fonden. Sektionen har 8.11.2021 förnyat principerna för användning av innovationsfonden.

    
Ansökan om finansiering  

Stadens sektorer, centralförvaltning, dotterbolag eller aktörer som står utanför stadskoncernen såsom högskolor, företag eller registrerade föreningar kan ansöka om finansiering.

Sökanden som inte ingår i stadens organisation ska ha en samarbetspart från Helsingfors stads sektorer eller centralförvaltning. Dessa sökande ska lämna in en bilaga med sin ansökan, och i bilagan ska framgå att stadens organisation förbinder sig till projektet. Personen som gett sitt förbindande bör vara beredd att presentera projektet i samband med innovationsfondens utvärdesrings- och beslutsprosess. Även stadskoncernens dotterbolag ska ha en förbindelse från stadens sektor eller centralförvaltning. Varje projekt bör ha en styrgrupp som sammanträder regelbundet och har minst en representant från Helsingfors stad.

Stadens sektorer och centralförvaltningen kan ansöka självständigt. Projektförslag från stadens sektorer ska vara godkända av sektorchefen. Centralförvaltningens projektförslag ska vara godkända av avdelningschefen eller affärsverkets vd.

Kontinuerlig ansökan

Ansökan till innovationsfonden pågår hela tiden. Stadsstyrelsens näringslivssektion handlägger i regel projektansökningar under sina möten fyra gånger om året. På dessa möten handläggs de ansökningar som lämnats in minst två månader före mötet. Projektansökningar som kräver snabb behandling kan i undantagsfall handläggas även vid övriga tidpunkter.

Bedömningskriterier för projekt

Vid bedömningen av projektansökningar beaktas projektets genomförbarhet (projektplanens klarhet, helhetsfinansiering och motivering av budgeten, medverkan av relevanta samarbetspartners) samt den nytta som projektet medför i förhållande till den finansiering man ansöker om.

Projekt som främjar utvecklingen av företagsekosystemen i Helsingfors eller skapandet av testplattformer, via vilka finansieringen främjar innovationsverksamhet och företagande i bred skala, prioriteras i första hand. Vid bedömningen beaktas även den nytta som projektet medför stadens invånare, utvecklingen av kundservice och främjande av välfärd samt stadens mål för klimat- och hållbar utveckling.

Information om bedömningskriterierna uppdateras på denna sida inom kort. Tills dess finns informationen på den finska sidan

Vårens första ansökningstid anges på denna sida inom kort.

Ansökan lämnas i in pdf-format till Helsingfors stads registratorskontor helsinki.kirjaamo(at)hel.fi samt som kopia till innovaatiorahasto(at)hel.fi. Ansökan kan lämnas in på finska, svenska eller engelska, men bör innehålla åtminstone en sammanfattning på någondera av de inhemska språken. Besluten förbereds på de inhemska språken.

Obs! Ansökningsblanketten förnyas. Den nya blanketten publiceras på denna sida i december 2021.

Från innovationsfonden beviljas inte finansiering som i första hand riktar sig till ett enskilt företags produktutveckling eller till åtgärder som hör till stadens basverksamhet.

Beviljande av finansiering samt återindrivning

Fonden kan bevilja medel för 12 månader per gång, men projektfinansiering kan bindas för flera år. Finansieringsbesluten för projekten kan vara villkorliga och det kan t.ex. förutsättas att projektets övriga finansiering säkerställs.

Stöd som staden beviljar åt företag eller enheter som bedriver affärsverksamhet faller inom Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. Stöd som beviljas från innovationsfonder till företag är således i regel de minimis stöd.

Har projektet inte startat inom sex månader från finansieringsbeslutet, hävs beslutet och de medel som innovationsfonden eventuellt beviljat måste betalas tillbaka. Projektfinansieringen återindrivs i sådana fall där den sökande inte har genomfört projektplanen i enlighet med finansieringsbeslutet eller följt dess villkor.

Rapportering

Alla projekt som får finansiering av innovationsfonden bör ha skild bokföring. Projekt som varar längre än 12 månader ska lämna mellanrapport en gång om året med innovationsfondens blankett. Projekt som varar en kortare tid lämnar ingen mellanrapport om projektet framskrider enligt planerna. Utgående från rapporteringen beslutar stadsstyrelsens näringslivssektion om fortsatt finansiering och omdisponering av anslagen.

När projektet slutförts ska de som genomfört projektet lämna en slutrapport och en ekonomisk redogörelse med blanketten för slutrapportering. I slutrapporten ska man bedöma projektets framgång och genomslagskraft i förhållande till bidraget. Rapporten bör inlämnas inom en månad efter avslutat projekt, ifall inget annat har överenskommits.

Övriga ansvisningar

Om projektet eventuellt producerat geografiska data eller motsvarande som övriga kan ha nytta av ska detta produceras som öppna data och publiceras via Helsinki Region Infoshare (HRI), såvitt man inte kommit överens om något annat.

Vid upphandlingar i samband med projekten ska man följa vad som föreskrivs i upphandlingslagen (1397/2016), då den upphandlande enheten för upphandlingen får mer än 50 procent i offentligt stöd. Upphandlande enheter såsom kommuner och statliga myndigheter, universitet och övriga offentligrättsliga institut som avses i upphandlingslagen ska alltid följa upphandlingslagen, oavsett finansieringsandel.

Eventuella resor som ingår i projektet bör utföras under så kort tid och inom ramen för så små helhetskostnader som möjligt, med hänsyn till resans mål och säkerhet. I bedömningen av resekostnaderna bör beaktas såväl ersättning för reseutgifter och övriga ersättningar, dagpenning, övernattnings- eller hotellkostnader, den anställdas lön eller resedagsersättning under resetiden och övriga ersättningar för reseutgifter, även inbesparing av tid som eventuellt kan uppnås genom val av transportmedel. Ersättningen för resor kan uppgå till högst den summa som skulle utbetalas om resan gjorts för projektet på billigast möjliga sätt.

Förfrågningar  

Upplysningar om innovationsfonden per e-post innovaatiorahasto(at)hel.fi eller av specialplanerare Ida Björkbacka, tfn 09 310 25281.30.11.2021 14:49