Hoppa till innehållet

Innovationsfonden

Enligt stadgarna (sid 6) används fondens medel huvudsakligen för investeringsprojekt och projekt som berikar Helsingfors näringslivs- och kunskapsbas. Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutar om användningen av fonden. Sektionen har 8.11.2021 förnyat principerna för användning av innovationsfonden.

    
Ansökan om finansiering  

Stadens sektorer, centralförvaltning, dotterbolag eller aktörer som står utanför stadskoncernen såsom högskolor, företag eller registrerade föreningar kan ansöka om finansiering.

Sökanden som inte ingår i stadens organisation ska ha en samarbetspart från Helsingfors stads sektorer eller centralförvaltning. Dessa sökande ska i sin ansökan beskriva hur stadens organisation förbinder sig till projektet. Personen som gett sitt förbindande bör vara beredd att presentera projektet i samband med innovationsfondens utvärdesrings- och beslutsprosess. Även stadskoncernens dotterbolag ska ha en förbindelse från stadens sektor eller centralförvaltning. Varje projekt bör ha en styrgrupp som sammanträder regelbundet och har minst en representant från Helsingfors stad.

Stadens sektorer och centralförvaltningen kan ansöka självständigt. Projektförslag från stadens sektorer ska vara godkända av sektorchefen. Centralförvaltningens projektförslag ska vara godkända av avdelningschefen eller affärsverkets vd.

Kontinuerlig ansökan

Ansökan till innovationsfonden pågår hela tiden. Stadsstyrelsens näringslivssektion handlägger i regel projektansökningar under sina möten fyra gånger om året. På dessa möten handläggs de ansökningar som lämnats in minst två månader före mötet. Projektansökningar som kräver snabb behandling kan i undantagsfall handläggas även vid övriga tidpunkter. Parallellt med den kontinuerliga ansökningen kan näringslivssektionen besluta om att rikta ansökningar om finansiering till projekt av en viss typ eller med ett visst tema.

Handläggningstiderna för ansökningar under hösten 2022:

- Ansökningar som lämnas in senast onsdag 31.8.2022 hinner till handläggning i oktober.
- Ansökningar som lämnas in senast fredag 7.10.2022 hinner till handläggning i december.

Under sommaren och hösten 2022 ordnas tre ansökningsinfon, där vi erbjuder tilläggsinformation om innovationsfondens finansiering och ansökningsförfarande. Tillfällena ordnas i hybridformat, dvs. man kan delta antingen på distans via Teams eller på plats i stadshusets mötesrum ”Ratikka” (Norra Esplanaden 11-13):

Fredag 17.6 kl. 10-11.30
Fredag 12.8 kl. 10-11.30
Fredag 30.9 kl. 10-11.30

Vänligen anmäl dig till ansökningsinfot i förväg till adressen innovaatiorahasto@hel.fi.

Ansökan görs på fondens ansökningsblankett (Word) samt tillhörande underlag för budgetförslag (Excel) och lämnas in per e-post till Helsingfors stads registratorskontor helsinki.kirjaamo(at)hel.fi samt som kopia till  innovaatiorahasto(at)hel.fi. Observera att vi utvecklar ansökningsblanketten. Kontrollera före inlämning att du använder senaste version av blanketten. Ansökan kan lämnas in på finska, svenska eller engelska, men bör innehålla åtminstone en sammanfattning på någondera av de inhemska språken. Besluten förbereds på de inhemska språken.

Innovationsfondens ansökningsblankett och -prosess utvecklas som bäst. Vi tar gärna emot respons och förbättringsidéer på adressen innovaatiorahasto@hel.fi.

Bedömningskriterier för projekt

Det mest centrala kriteriet för beviljandet av finansiering är berikandet av Helsingfors näringslivs- och kunskapsbas. Finansieringen riktas till projekt för utveckling, innovationer och försök som skapar framtidens näringslivsbas och konkurrenskraft, samt för att finansiera investeringar i anslutning till dessa. Med hjälp av finansieringen kan man även möjliggöra tjänster som stödjer innovationsverksamhet och affärsverksamhet som strävar efter ny tillväxt. Projekten som finansieras ska stödja Helsingfors stadsstrategi.

Målet är att det genom de finansierade projekten uppstår nya möjligheter på marknaden, i synnerhet för lösningar som baserar sig på forskning, utveckling och innovationer (produkter, tjänster, affärsmodeller mm.). Detta sker exempelvis då innovativa miljöer utvecklas genom att skapa testplattformer och främja företagsamhet samt konkurrenskraft, projekten har en klar roll i den övergripande innovations- och ekonomiska politiken.

Vid bedömningen av projektansökningar beaktas projektets genomförbarhet (projektplanens klarhet, helhetsfinansiering och motivering av budgeten, medverkan av relevanta samarbetspartners), potentiella effekt och projektets nytta i förhållande till finansieringens storlek. Vid bedömningen beaktas även projektens nytta för utvecklingen av tjänster för stadens invånare och kunder samt främjandet av välmående och även projektens förmåga att stötta staden i dess målsättningar för klimatet och hållbar utveckling.

Från Innovationsfonden finansieras främst projekt vars genomslagskraft kan anses vara betydande, som på ett trovärdigt sätt kan konstateras vara genomförbara och mogna och som är fleråriga och där de som genomför projekten bidrar med tillräckliga resurser för projektet, en förmåga att hantera projektets risker och dess övergripande genomförande. Projektresultaten bör kunna användas eller ge skalfördelar till exempel i fortsatta projekt.

Innovationsfonden kan även småskaligt och kortfristigt finansiera projekt med betydande potentiell genomslagskraft, men vars effektivitet, genomförbarhet eller mognad inte i ansökningsskedet kan konstateras på ett övergripande sätt. Innovationsfonden kan således finansiera exempelvis förutredningar, mindre försök och projekt där man identifierar osäkerhetsfaktorer eller risker.

Från innovationsfonden beviljas inte finansiering som i första hand riktar sig till ett enskilt företags produktutveckling eller till åtgärder som hör till stadens basverksamhet.

Beviljande av finansiering samt återindrivning

Innovationsfonden kan bevilja projekten helhetsfinansiering eller motfinansiering för extern finansiering. Fonden kan bevilja medel för 12 månader per gång, men projektfinansiering kan bindas för flera år. Projektfinansiering som beviljats andra än stadens aktörer betalas huvudsakligen på förhand för ett år åt gången. I anslutning till stadens centraliserade anslag öppnas en projektstruktur för stadens interna projekt. I den strukturen reserveras projektfinansieringen per kalenderår för projektens disposition. Finansieringsbesluten för projekten kan vara villkorliga och det kan t.ex. förutsättas att projektets övriga finansiering säkerställs.

Stöd som staden beviljar åt företag eller enheter som bedriver affärsverksamhet faller inom Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. Stöd som beviljas från innovationsfonder till företag är således i regel de minimis stöd. Se ANM:s guide.

Har projektet inte startat inom sex månader från finansieringsbeslutet, hävs beslutet och de medel som innovationsfonden eventuellt beviljat måste betalas tillbaka.

Den sökande förbinder sig att realisera den självfinansiering som angetts för projektet i ansökan. Om finansieringsmottagaren inte har genomfört projektplanen i enlighet med finansieringsbeslutet och/eller inte har iakttagit finansieringsbeslutets övriga villkor kan det beviljade stödet återkrävas helt eller delvist. Även finansiering som strider mot EU:s regler om statsstöd kan krävas tillbaka av stödtagaren.

Rapportering

Alla projekt som får finansiering av innovationsfonden bör ha skild bokföring. Projekt som varar längre än 12 månader ska lämna mellanrapport en gång om året med innovationsfondens blankett. Projekt som varar en kortare tid lämnar ingen mellanrapport om projektet framskrider enligt planerna. Utgående från rapporteringen beslutar stadsstyrelsens näringslivssektion om fortsatt finansiering och omdisponering av anslagen.

När projektet slutförts ska de som genomfört projektet lämna en slutrapport inom en månad (6 månader för projekt som fått finansieringsbeslut före år 2022) och en ekonomisk redogörelse med blanketten för slutrapportering. I slutrapporten ska man bedöma projektets framgång och genomslagskraft i förhållande till bidraget. Finansieringsmottagaren åtar sig även att föra en avslutande diskussion med finansiären vid en överenskommen tidpunkt.

Innovationsfonden kan kräva en extern utvärdering i samband med projektets slutbedömning för projekt av betydande finansiell storlek. På basis av en riskbedömning kan staden dessutom förutsätta en revision, utöver normal ekonomisk rapportering.

Övriga ansvisningar

Om projektet har producerat geografiska data ska dessa publiceras på Helsinki Region Infoshares (www.hri.fi) webbplats. Det är möjligt att separat avtala om publicering av öppna data på ett annat ställe. Öppna data är exempelvis kartdata, klimatindikatorer, barometrar och övrig motsvarande offentlig statistik (se exempel på sajten hri.fi).

Den som mottar finansiering ska iaktta upphandlingslagen (1397/2016) vid upphandlingar för projektet när den som gör upphandlingen får mer än 50 procent offentligt stöd för detta. Upphandlande enheter såsom kommunala och statliga myndigheter, universitet och offentligrättsliga organ som avses i upphandlingslagen ska iaktta upphandlingslagen oavsett finansieringsandel. Upphandlingar som faller utanför upphandlingslagens tillämpningsområde (t.ex. små upphandlingar) ska göras ekonomiskt effektivt och genom att dra nytta av konkurrensmöjligheterna. Upphandling finansieras inte med innovationsfondens medel till de delar som upphandlingen väsentligt överskrider marknadspriset och detta saknar särskilda grunder. De köpta tjänster som ingår i projektet måste vara skäliga i relation till totalfinansieringen, såvitt det inte finns särskilda grunder för mer omfattande köpta tjänster.

Eventuella resor som ingår i projektet bör utföras under så kort tid och inom ramen för så små helhetskostnader som möjligt, med hänsyn till resans mål och säkerhet. I bedömningen av resekostnaderna bör beaktas såväl ersättning för reseutgifter och övriga ersättningar, dagpenning, övernattnings- eller hotellkostnader, den anställdas lön eller resedagsersättning under resetiden och övriga ersättningar för reseutgifter, även inbesparing av tid som eventuellt kan uppnås genom val av transportmedel. Ersättningen för resor kan uppgå till högst den summa som skulle utbetalas om resan gjorts för projektet på billigast möjliga sätt.

Förfrågningar  

Upplysningar om innovationsfonden per e-post innovaatiorahasto(at)hel.fi eller av specialplanerare Ida Björkbacka, tfn 09 310 25281.16.05.2022 14:43