Suoraan sisältöön

Helsingfors och målen för hållbar utveckling

Helsingfors vill skilja sig från mängden som föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i september 2018 beslut om att som första stad i Europa ge en utfästelse om frivillig verkställighetsrapportering av de globala Agenda 2030 målen för hållbar utveckling (SDG) till FN enligt New York-modellen. 

Den första delen av rapporteringen har färdigställts och har publicerats vid Helsingfors stadsymposium den 3 april 2019.

I Helsingfors strategi kan man identifiera flera mål med vilka staden deltar i främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. I rapporteringens första skede gestaltar man kopplingen mellan Helsingfors stadsstrategi och FN:s mål för hållbar utveckling: målen SDG1–SDG16. Helsingfors stadsstrategi sammanfattas i publikationen i tre teman: tryggande av hållbar tillväxt, tjänsterna förnyas och ansvarsfull ekonomi. Inom dessa teman kan man identifiera 14 målhelheter som innebär att åtminstone något av FN:s mål genomförs på lokal nivå. 

I publikationen presenteras stadsstrategins kopplingar till FN:s målsättningar och beskrivs Helsingfors målsättningar och uppföljningsmätare. I anslutning till målsättningarna lyfter man fram exempel på konkreta åtgärder med vilka staden efterlever sin strategi och samtidigt främjar FN:s mål. Åtgärdsurvalet har sammanställts utgående från spetsprojekt i enlighet med stadsstrategin, åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, budgeten och sektorernas verksamhetsplaner.  

Arbetet fortgår och rapporteringen utvecklas ytterligare. I vår tar man fram en lokal verkställighetsrapport. Där koncentrerar man sig på att följa upp hur de av Helsingfors åtgärder som har en koppling till FN:s mål SDG4, SDG8, SDG10, SDG13 och SDG16 avancerar. Rapporten publiceras i Helsingfors i juni 2019 ja utlämnas till FN i juli. DELA
05.04.2019 13:54