Hoppa till innehållet

Vad är en budget?

I budgeten bestäms följande års utgifter, inkomster och mål för Helsingfors stads sektorer och affärsverk. Budgeten omfattar också Helsingfors investeringsobjekt för de följande tio åren. Utgångspunkt för budgeten är de ekonomiska målen i stadsstrategin 2017–2021.

Borgmästaren bereder budgetförslaget, som offentliggörs i oktober. Budgetförslaget föreläggs först stadsstyrelsen och därefter stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige godkänner budgeten och, i enlighet med kommunallagen, samtidigt ekonomiplanen för tre eller flera år. Ekonomiplanen presenterar utvecklingsmålen för stadens funktioner och utreder hur funktionerna och investeringarna finansieras. 

Då stadsfullmäktige årligen behandlar budgeten bestämmer de hur bindande budgeten ska vara. Endast fullmäktige kan ändra på budgetens innehåll under budgetåret. Hur budgeten utfallit i förhållande till de uppställda målen följs upp, och en rapport lämnas till fullmäktigeledamöterna.06.12.2019 07:49