Suoraan sisältöön

Samstämmighet om budgeten

De fullmäktigegrupper som är representerade i Helsingfors stadsstyrelse nådde enighet om budgeten för 2019. I förhandlingarna mellan grupperna tillades nya utgifter på 22 miljoner euro i budgetförslaget.

Stadsstyrelsen behandlade budgetförslaget vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018. Budgetförslaget tas härnäst upp i stadsfullmäktige, som godkänner det vid sitt sammanträde den 28 november. Sammanfattning av budgetförhandlingarnas resultat:

Budgetförhandlingarnas resultat 26.10.2018

Investeringar

• Budgetmoment 8040101 Nya parker och iståndsättning av parker +2,5 miljoner euro
   o I första hand till parker med beaktande av ytterstadsområdenas behov. Till naturskyddet riktas en årlig höjning på 0,5 miljoner euro som fortsätter under planeringsperioden.
• Budgetmoment 8040102 Idrottsplatser och friluftsområden +2,5 miljoner euro
   o Tillägg i investeringsanslagen för byggande av idrottsanläggningar inklusive Drumsö konstisbana och idrottsplatser på minst 10 skolgårdar.
• Planering av Östra centrum +0,4 miljoner euro
   o Inledning av planeringen av markanvändningen i Östra centrums stadsdelscentrum under år 2019. Som en del av utvecklingsarbetet utarbetas också trafikplanen för korsningsområdet för Österleden och Ring I.
• Kultur- och fritidssektorn, digitalisering +1,25 miljoner euro
• Möjligheterna att tidigarelägga ombyggnaden av Käpylän peruskoulu utreds.

Sammanlagt 6,65 miljoner euro


Driftsekonomi

Stadskansliet 0,2 miljoner euro, bl.a. för:

• koordinator för integrering på svenska, 1 årsverke
• sommaruniversitetets understöd, 0,055 miljoner euro
• indexhöjningar på invånarhusens understöd
• inledning av ett jämställdhetsprojekt

Räddningsverket 0,3 miljoner euro

• tillägg i avtalsbrandkårernas verksamhetsstöd

Stadsmiljösektorn (moment 31001) 2,0 miljoner euro, bl.a. för följande ändamål:

• Underhåll av cykelvägarna enligt rekommendationerna i rapporten om försöket med vinterunderhåll av cykelvägar.
• I naturskyddet verkställs ambitiöst skötsel- och användningsplanen 2015–2024 för Natura 2000-området Gammelstadsvikens fågelvatten och iståndsättningsåtgärder genomförs delvis med investeringsanslagen. Samtidigt inleds uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Östersundoms fågelvatten.
• I underhållet av park- och grönområden ser man till att ytterstadsområdenas behov beaktas med tillräcklig ambition.
• I planeringen av markanvändningen säkerställs fortskridningen av planeringsprojekten i ytterstadsområdena.

Social- och hälsovårdsssektorn 13 miljoner euro, bl.a. för följande ändamål:

• Utveckling av mentalvårdstjänster i synnerhet för barn och unga
• Stärkning av stödet för seniorer för boendet hemma
• Förbättring av hälsostationernas tillgänglighet
• Justering av dimensioneringen av socialarbetet inom barnskyddets eftervård och integreringstjänsterna
• Helsingfors gör år 2019 upp en åtgärdsplan för förebyggande och minskning av bostadslöshet i syfte att förebygga den ökade bostadslösheten speciellt bland unga och börjar avveckla köerna inom understött boende år 2019.

Fostrans- och utbildningssektorn 3,5 miljoner euro, bl.a. för:

• Åtgärder för avgiftsfri utbildning på andra stadiet, 2,0 miljoner euro
• Ökning av antalet skolgångsbiträden och deltidsspeciallärare inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Kultur- och fritidssektorn 3,0 miljoner euro, bl.a. för:

• Utveckling av understödssystemen, understöden, 1,0 miljoner euro, varav
   o motions- och idrottsunderstöd, 0,2 miljoner euro
   o kulturunderstöd, 0,8 miljoner euro

Sammanlagt 22 miljoner euro


Budgetanteckningar


• ”Helsingfors utreder före utgången av september 2019 nya alternativ för att i större omfattning än nu utnyttja privata tjänsteproducenter för tillväxttjänster och för särskilt bestämda social- och hälsovårdstjänster exempelvis med alliansmodellen.”

• ”Helsingfors för i enlighet med sin strategi en ambitiös klimatpolitik och beaktar möjligheten att minska utsläppen i allt sitt beslutsfattande. Sektorerna bör redan 2019 börja vidta åtgärder i enlighet med det handlingsprogram för ett kolneutralt Helsingfors som är under beredning. Stadsstyrelsen föreläggs en separat utredning om hur åtgärderna kommit i gång och om eventuella hinder för detta.”

• ”Social- och hälsovårdsväsendets investeringar i investeringsprogrammet, särskilt i serviceboende, mångsidiga servicecentraler, centraler för hälsa och välbefinnande och projekt som gäller personer med funktionsnedsättning och barnskydd, förs aktivt framåt. Staden säkerställer vid behov exempelvis Hekas förutsättningar att genomföra projekt.”

• ”Den löneutvecklingsplan som inleds 2019 fortsätter under de kommande åren. Staden hör personalorganisationerna vid beredningen av löneutvecklingsplanen. Under det fortsatta arbetet utvärderas effekterna av allokeringen i löneutvecklingsplanen exempelvis vid rekryteringen av personal.”

• ”Helsingfors föreslår staten att huvudstadsregionen ska bli ett försöksområde för avgiftsfri utbildning på andra stadiet.”

• ”I stadsmiljösektorn reserveras det tillräckligt med personalresurser för genomförande av idrottsinvesteringarna.”

• Det utreds hur förändringarna i yrkesutbildningen påverkar kvaliteten på denna och på vilka sätt staden kan tillmötesgå utvecklingsbehoven.

s. 241, tredje stycket/en punkt om närståendevårdare läggs till: Meningen ”Ändringen av servicestrukturen inom tjänsterna för äldre fortsätter så att speciellt tjänster som stöder boendet hemma och främjar rehabiliteringen prioriteras” fortsätts med: ”Dessutom stärks närståendevårdarnas ställning och de får stöd för att orka bättre.”

• Stadskansliets arbetskrafts- och invandringsenhet säkerställer i samverkan med fostrans- och utbildningssektorn att det också blir möjligt att integreras på svenska.

• Det säkerställs att varje grundskola har tillgång till tillräckliga och ändamålsenliga läromedel.

• Kommuntillägget för hemvårdsstöd inom småbarnspedagogiken slopas för barn som fyllt två år.

• Staden utreder under 2019 hur digitaliserings- och robotikutvecklingen påverkar arbetsuppgifterna och arbetskraven för stadens anställda.


Följande stryks i budgetboken:

I kapitlet för kultur- och fritidsnämnden stryks följande punkter i stycket ”Bedömning av budgetens konsekvenser” (s. 221):

• ”De största hoten gäller upprätthållandet av idrottstjänster, vilket innebär exempelvis att öppettider förkortas, att simövervakningen skärs ner, att naturisbanor inte förses med is och att vissa idrottstjänster med låg tröskel minskas. Att öka understödet för användning av issportanläggningar är inte heller möjligt. Detta skulle ha garanterat den nuvarande prisnivån för hobbyidrottare efter den oförutsedda stängningen av Britas ishall.”

• ”Verksamheten på Kasbergets och Baggböle ungdomsgårdar och i Kabelfabrikens musiklokaler inskränks eller läggs helt och hållet ner.”

Meningen ”Lokaler med små enheter inom barnomsorgen avstås, och verksamhet förläggs till lokaler i stadens ägo.” på s. 150 får följande lydelse:
• ”Inom småbarnspedagogiken förläggs verksamhet till lokaler i stadens ägo.”06.12.2019 07:47