Suoraan sisältöön

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Läs mera
Visa på kartan

Bokslut

Bokslut 2018 (på finska)

Sammandrag av bokslut 2018 (pdf på finska)

Helsingfors stads bokslut 2018 offentliggjordes 14.3.2019. Bokslut 2018 på svenska ges ut till stadsfullmäktiges möte i juni.

Stadsstyrelsen ska upprätta bokslutet för det gångna budgetåret före utgången av mars varje år. Bokslutet ska presenteras för stadsfullmäktige före slutet av juni. Stadsfullmäktige beslutar om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet då de fått revisionsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse.

Till bokslutet hör

  • en verksamhetsberättelse
  • en jämförelse över budgetutfallet
  • en resultaträkning
  • en finansieringsanalys
  • en balansräkning
  • en koncernresultaträkning
  • en koncernfinansieringsanalys
  • en koncernbalansräkning med noter

I bokslutet ges dessutom nyckeltal som mäter stadens ekonomiska läge och dess utveckling.

I verksamhetsberättelsen ges uppgifter om hur stadens verksamhet har utvecklats och redogörs för i vilken grad de verksamhets- och ekonomimål som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit.

I jämförelsen över budgetutfallet redogörs skilt för hur stadens driftsekonomi och investeringar och resultaträkningen och finansieringsdelen har utfallit.

Resultaträkningen visar om inkomstfinansieringen från intäkterna från de av staden producerade tjänsterna räcker till att täcka utgifterna.

Av finansieringskalkylen framgår hur stort överskott eller underskott som stadens verksamhet och investeringar uppvisar.

Balansräkningen beskriver stadens ekonomiska ställning i slutet av räkenskapsperioden.

Ekonomiförvaltningstjänstens bokföringsenhet svarar för att bokslutsuppgifterna samlas in och för förberedelserna för upprättandet av bokslutet.

Ett komprimerat sammandrag av bokslutet ingår också i stadens årsberättelse.DELA
06.12.2019 07:50