Hoppa till innehållet

Säkerhets- och beredskaps

Sofiegatan 2
00170 Helsingfors
PB 1, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Trygg och trivsam stad

Trygghet är ett omfattande begrepp och berör så gott som alla livsområden. Trygghet är också ett av de värden som styr Helsingfors stads verksamhet. En trygg och trivsam bostadsmiljö och stadscentrum är viktiga både för invånarna och för de som besöker staden.

Helsingforsbornas erfarenheter om stadens trygghet följs upp med hjälp av omfattande invånarenkäter vart tredje år. Den senaste undersökningen genomfördes år 2018.
Läs mer: Helsingforsbornas trygghetskänsla har stärkts
  
Helsingfors stad har en betydande roll i främjandet av den vardagliga tryggheten och säkrandet av en störningsfri verksamhet inom kommunen. Utöver ett trivsamt och fungerande stadsrum främjas tryggheten av väl förverkligad basservice, eftersom avvikelser och brister i basservicen återspeglas i den vardagliga tryggheten.

Helsingfors stad ser till att möjligheterna till en trygg livsmiljö beaktas i planläggningen. 
Planläggning

Att förbättra trafiksäkerheten är ett centralt mål för all trafikplanering.
Gator och trafikplanering

Räddningsmyndigheterna arbetar för att förebygga olyckor genom att ge rådgivning och anvisningar, övervaka brandsäkerheten i fastigheter och fullföljandet av räddningsplaner och bedriva kemikalietillsyn. Räddningsmyndigheterna ordnar också säkerhetsutbildning och ger dem som arrangerar publiktillställningar råd i säkerhetsfrågor.
Räddningsverket  

Helsingfors stad sköter om snyggheten och säkerheten i allmänna områden, på gator, torg och i parker.  
Stara
  
Helsingfors stad sköter tillsammans med andra myndigheter om att byggnaden och dess omgivning är i ändamålsenligt skick och fyller kraven i fråga om sundhet, säkerhet och användbarhet.  
Helsingfors bygger

Social- och hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för invånarnas ärenden som hänför sig till socialvård, utkomststöd, barnskydd, hälsa och missbrukarvård och trygga och hälsosamma levnadsförhållanden.
Helsingfors social- och sjukvårdstjänster

Svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna finns på adressen hel.fi/servicepasvenska

Helsingfors stad har i uppgift att kontrollera faktorer som hotar invånarnas hälsa i bostäder och miljön, förebygga miljöföroreningar och minimera skador som orsakas av föroreningar. I Helsingfors hör även djurskyddet till miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna.
Miljöskydd

Dessutom fungerar den till stadskansliet hörande säkerhets- och beredskapsenheten som en expert inom lokal säkerhetsplanering och kontinuitetshantering hos Helsingfors stad och ansvarar för främjandet och koordineringen av stadens allmänna säkerhetsärenden.

Anvisningar

Säkerhetsinformation Information om säkerhetsärenden och informering vid kris- och olyckssituationer.

Infofinland: Problematiska situationer

Jour

Polisens verksamhet

Polisen ansvarar för ordningen på allmänna platser och säkerheten på allmänna och privata platser. Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors samarbetar intensivt i frågor som gäller stadssäkerhet. Bekanta dig med polisinrättningens verksamhet och tjänster på polisens webbplats poliisi.fi/helsinki26.10.2021 14:07