Navigatorn Helsingfors

Navigatorn

Navigatorn samlar de till unga riktade branschövergripande tjänsterna till samma ställe, till ett serviceställe. Navigatorn erbjuder individuellt stöd särskilt till unga som är utan arbets- eller studieplats och omfattande och lätt tillgängliga utbildnings-, sysselsättnings- och rehabiliteringstjänster.

Navigatorn är en informationsdisk med låg tröskel, dit unga i åldern 15–29 år kan komma utan remiss från  arbets- och näringsbyrån, på eget beslut, antingen ensam eller med en vän. Den unga kan skickas till Navigatorn också via uppsökande ungdomsarbete eller till exempel en sjukskötare.

På Navigatorn kartläggs den ungas situation. Efter det erbjuds den unga uttryckligen sådan handledning som hen behöver. Handledningen kan bestå till exempel av studiehandledning, arbets- och näringsbyråns tjänster, möten med en sjukskötare eller något annat.

Kommunerna i huvudstadsregionen har egna Navigatorn-tjänster. Navigatorn Helsingfors betjänar i Kampen, på Fredriksgatan 48, gatuplanet  må kl. 12-17 och ti–fr kl. 10–17. På sommaren 26.6.-28.7.2017 må kl. 12-16 och ti-fr kl. 10-16.

Navigatorn betjänar också per telefon, e-post och på nätet.

Ansvariga instanser

Navigatorn är arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets gemensamma projekt. Den är en del av förverkligandet av Ungdomsgarantin, som har antecknats i regeringsprogrammet. Navigatorn-verksamheten har beviljats medel ur Europeiska socialfonden via NTM-centralen i Mellersta Finland.

Huvudstadsregionens stora kommuner planerar sina Navigator-tjänster i tät samverkan. I Helsingfors ansvarar stadskansliets näringslivsavdelning för Navigatorn tillsammans med ungdomscentralen, utbildningsverket och social- och hälsovårdsverket.

I planeringen av Navigatorn deltar också projektet Toimiva kaupunki, som arrangerar bl.a. planeringsverkstäder om ämnet i fråga för unga.
Navigatorer har planerats i olika delar av Finland och projektet Kohtaamo ansvarar för deras utveckling på riksnivå.DELA
21.06.2017 12:25