Hoppa till innehållet

Information om stadens sysselsättningsarbete

Arbets- och näringsbyrån i Nyland ansvarar för tjänsterna för arbetslösa Helsingforsbor. Förutom en lagstadgad sektorsövergripande samservice (TYP) och sysselsättning enligt sysselsättningsskyldigheten ordnar staden dock även olika sysselsättningsfrämjande tjänster för utvalda målgrupper (unga, invandrare och långtidsarbetslösa).

Helsingfors stads sysselsättningstjänster leds av stadens näringslivsavdelnings enhet för invandrings- och sysselsättningsfrågor. Avdelningen ansvarar för klienthandledningstjänster, lönesubventionerat arbete och arbetsprövning hos stadens arbetsgivare, företagssamarbete, projektverksamhet och stadens intressebevakning i sysselsättningsfrågor.

Sysselsättningstjänster ordnas också av sektorn för fostran och utbildning, som ansvarar för utbildningstjänsterna, samt social- och hälsovårdssektorn, som ansvarar för att ordna rehabiliterande arbetsverksamhet.

Stadsstyrelsens näringssektion styr Helsingfors sysselsättningspolitik samt fattar beslut om principerna för sysselsättningsarbetet och följer upp hör de förverkligas. Stadsstyrelsen beviljar ett årligt anslag för sysselsättningsarbetet. Anslaget används bland annat för att sysselsätta arbetslösa Helsingforsbor inom stadens arbetsgivare, ordna utbildning och coaching samt understöda föreningar, stiftelser och företag. Sysselsättningsanslaget används också till projekt som främjar sysselsättningen.

Enligt lagen om arbetsmarknadsstöd som delvis finansieras av kommunen ansvarar staden för utbetalningen av en del av förmånerna för personer som fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i mer än 300 dagar. Detta uppmuntrar staden att utveckla tjänsterna för långtidsarbetslösa och personer som har svårt att hitta sysselsättning.

Stöd för arbetsgivare och organisationer

Stadskansliet stödjer arbetsgivare och organisationer på olika sätt. Mer information om de stöd som kan beviljas för arbetsgivare finns under Sysselsättningstjänster för arbetsgivare.

Staden stödjer också föreningar och stiftelser i Helsingfors vars verksamhet främjar arbetslösa Helsingforsbors sysselsättningsmöjligheter. Bidrag beviljas som allmänt bidrag för organisationens verksamhet samt för utveckling av verksamhet avsedd för arbetslösa. Den årliga ansökningstiden infaller i december.

Mer information: Ansökan om sysselsättningsbidrag

Upphandlingar och köptjänster

Genom offentliga upphandlingar kan man skapa arbets- och läroavtalsplatser för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn genom att lägga till sysselsättningsvillkor i upphandlingsavtalen. Helsingfors stad har deltagit i två utvecklingsprojekt där man främjat sysselsättningen genom upphandlingar. Under dessa projekt har man skapat en modell för sysselsättning genom stadens offentliga upphandlingar och en stor mängd handledning och stödmaterial om ämnet.

Mer information om sysselsättningsvillkor vid upphandlingar

Stadens sysselsättningsarbete utvecklas även genom köptjänster. Helsingfors stads näringslivsavdelnings enhet för invandrings- och sysselsättningsfrågor har för åren 2017–2019 fått en inkomstbaserad coachingtjänst kompletterar stadens egna sysselsättningstjänster. Vid förverkligandet av tjänsterna är serviceproducenternas kontakter till arbetsgivare och företag, erfarenhet av rekrytering, förståelse för arbetsmarknaden samt handledning och coaching mot arbetslivet i enlighet med klientens behov viktiga faktorer.

Kontaktuppgifter:
Invandrings- och sysselsättningsfrågor, enhetschef Ilkka Haahtela, ilkka.haahtela@hel.fi
Servicechef för tjänsterna för vuxna, direktör för Helsingfors TYP Ulla Kangas, ulla.kangas@hel.fi
Servicechef för tjänsterna för unga Martti Poteri, martti.poteri(at)hel.fi
Servicechef för utvecklingstjänster inom sysselsättning Jaana Vuorela, jaana.vuorela@hel.fi
06.12.2019 08:00