Hoppa till innehållet

Ansökningsanvisningar om Helsingforstillägget

Villkoren för Helsingforstillägget har förnyats, och de nya villkoren gäller för ansökningar som kommit in till stadskansliet den 1 januari 2020 eller senare.

Helsingfors stad beviljar Helsingforstillägget till arbetsgivare inom den privata eller tredje sektorn som sysselsätter en arbetslös helsingforsare. I beslutsfattandet följs stadsstyrelsens näringslivssektions beslut 3.2.2020 § 4 (på finska) och de allmänna anvisningarna för stadens understöd (på finska). Helsingforstillägget är alltid behovsprövat.

Stöd som beviljas till företag och sammanslutningar som idkar ekonomisk verksamhet är alltid de minimis-stöd. Arbetsgivaren ska lägga fram en utredning över de minimis-stöd som den beviljats under innevarande och de två föregående skatteåren.

Sedel för Helsingforstillägget

Sedlar för Helsingforstillägget delas ut via stadens sysselsättningstjänster till arbetslösa helsingforsare. En blivande arbetsgivare kan ansöka om Helsingforstillägg för att anställa dem. Sedeln returneras som bilaga till ansökan om Helsingforstillägg.

Ansökningsblankett för Helsingforstillägget

Ansökningsblankett för Helsingforstillägget (word) eller


ansökningsblankett för Helsingforstillägge (pdf)


Vem kan ansöka om Helsingforstillägget?

Arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn kan ansöka om Helsingforstillägget. Arbetsgivaren måste ha lämpliga arbetslokaler och en chef som leder arbetet och inte är anställd med lönesubvention. Helsingforstillägget får inte leda till att andra anställda hos arbetsgivaren sägs upp eller permitteras. Helsingforstillägget kan beviljas när arbetsgivaren i enlighet med arbetsavtalslagen har erbjudit arbete till sina anställda som sagts upp eller permitterats av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl, eller när det inte föreligger en skyldighet att återanställa.

Arbetsgivaren får inte ha gjort sig skyldig till betydande försummelser när det gäller skatter och lagstadgade avgifter. En arbetsgivare som idkar ekonomisk verksamhet får inte heller vara en sådan arbetsgivare med svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen, och arbetsgivaren får inte ha obetalda betalningskrav som bygger på Europeiska kommissionens beslut.

För vilka typer av anställningar kan Helsingforstillägget sökas?

Helsingforstillägget kan sökas för en visstidsanställning eller en tillsvidareanställning. Minimitiden för en visstidsanställning är 1 månad. Anställningsförhållanden som stöds med Helsingforstillägget ska bidra till arbetsvillkoret för löntagare genom att uppfylla förutsättningarna i fråga om arbetstid och lön (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002 5:4 §). Arbetstiden för den anställda ska vara minst 18 timmar per vecka och hen ska få lön enligt kollektivavtalet. Om det inte finns ett bindande kollektivavtal för branschen ska personen få en lön som betraktas som normal och skälig, och lönen ska grunda sig på annat än endast arbetets resultat. Om det är fråga om ett lönesubventionerat läroavtal måste arbetstiden vara minst 25 timmar per vecka.

Vilka alternativa stödformer till Helsingforstillägget finns?

Helsingforstillägget påverkas av bestämmelserna om statligt stöd, andra ekonomiska stöd som beviljats för anställningen samt EU:s gränser för ekonomiskt stöd till företag och sammanslutningar som idkar ekonomisk verksamhet. Därför gäller Helsingforstillägget antingen för lönekostnader, andra kostnader för anställningen, såsom kostnader för handledning, introduktion, arbetsredskap, arbetskläder och arbetslokaler, eller ett engångsarbete eller projekt som utförs enligt uppdrag. Helsingforstillägget kan inte sökas för mer än en stödform i taget.

Målgrupper för Helsingforstillägget: arbetslösa i Helsingfors

• Personer som har varit arbetslösa i 12 månader ELLER
• som omfattats av arbetsmarknadsstöd i 200 dagar på grund av arbetslöshet ELLER
• klienter inom stadens sysselsättningstjänster vars servicebehov har bedömts med avseende på Helsingforstillägget (personen har fått en sedel för Helsingforstillägget) ELLER
• som har beviljats statlig lönesubvention på grund av en skada eller sjukdom som försämrar arbetsförmågan (gäller Helsingforstillägg för lön)

Alternativa stödformer

1. Helsingforstillägget för sysselsättning

Vem kan söka?
företag och sammanslutningar som idkar ekonomisk verksamhet

För vilka syften kan stödet användas?
• andra kostnader än lönekostnader för anställning av en person, såsom kostnader för handledning, introduktion, arbetsredskap, arbetskläder och arbetslokaler, när inget annat stöd utbetalas för dessa kostnader

Belopp: 500 euro i månaden
Varaktighet: enligt anställningens längd 1–12 månader

2. Helsingforstillägg för lön

Vem kan söka?
alla arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn

Förutsättningar för stödet: en förutsättning för utbetalning av Helsingforstillägg för lönekostnader är att det för anställningen har beviljats lönesubvention enligt 7 kapitlet i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012 (nedan omnämnd som statlig lönesubvention).

För vilka syften kan stödet användas?

• För lönekostnader vid sidan av statlig lönesubvention
• Helsingforstillägget och den statliga lönesubventionen får inte tillsammans överskrida de totala lönekostnaderna för anställningen eller det maximibelopp för statligt stöd som gäller för arbetsgivaren.
• Den statliga lönesubventionen och Helsingforstillägget kan som mest uppgå till 100 procent av lönekostnaderna, då den sökande är en sammanslutning som inte idkar ekonomisk verksamhet eller då statlig lönesubvention har beviljats på grund av en skada eller sjukdom som försämrar arbetsförmågan.
• I andra fall kan Helsingforstillägget och den statliga lönesubventionen för företag och sammanslutningar som idkar ekonomisk verksamhet uppgå till högst 50 procent av lönekostnaderna.

Belopp: högst 800 euro per månad
Varaktighet: enligt anställningens längd 1–12 månader

3. Lönesubventionerat läroavtal

Vem kan söka?
alla arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn

För vilka syften kan stödet användas?
• Sammanslutningar som inte idkar ekonomisk verksamhet kan ansöka om Helsingforstillägg för lön.
• Företag och sammanslutningar som idkar ekonomisk verksamhet kan för det första året ansöka om Helsingforstillägg för sysselsättning eller lön, och därefter om Helsingforstillägg för lön.

Förutsättningar för stödet: förutsättningar för Helsingforstillägg för ett lönesubventionerat läroavtal är att statlig lönesubvention har beviljats för anställningen

Belopp: enligt ovan nämnda villkor utifrån vad stödet allokerats för
Varaktighet: högst för hela läroavtalstiden

4. Uppdrag

Vem kan söka?
Företag och sammanslutningar som idkar ekonomisk verksamhet. Samma arbetsgivare kan ansöka om Helsingforstillägg för högst två olika uppdrag per år.

För vilka syften kan stödet användas?
Ett engångsarbete eller projekt. Uppdraget utförs via exempelvis ett andelslag, en firma eller ett lättföretag.

Belopp: högst 50 procent av uppdragets totala belopp, dock högst 1 500 euro
Varaktighet: i uppdragsavtalet ska anges uppdragets slutdatum och där ska beaktas sådant som rör arbetslöshetsskydd och arbetsgivarens skyldigheter. Mer information om arbetslöshetsskydd.

Stödform som avskaffats: Helsingforstilläggets rekryteringsarvode

Helsingforstilläggets rekryteringsarvode avskaffades den 1 januari 2020. För anställningsförhållanden som börjat 2019 eller tidigare, och som omfattas av stadsstyrelsens beslut av den 9 januari 2017 § 19 om grunderna för beviljande av Helsingforstillägg och de tillämpningsanvisningar som godkänts av näringslivsdirektören den 8 juni 2018 § 56, kan dock betalas ett rekryteringsarvode på 1 500 euro om kriterierna uppfylls. Villkoret för rekryteringsarvodet är att anställningen varat i 6 månader efter Helsingforstilläggets 10 månader långa rekryterings- och sysselsättningsstödperiod. Arbetsgivaren ska bifoga ett löneintyg för 16 månader till ansökan om rekryteringsarvode.

Att ansöka om Helsingforstillägget

Helsingforstillägget ska sökas under det kalenderår då den anställda personens anställning börjar. Helsingforstillägget söks enligt anställningsförhållandet längd, dock för högst 12 månader. Om läroavtalet pågår längre än 12 månader söks Helsingforstillägg med en ny ansökan för högst 12 månader i taget.

Helsingforstillägget söks med ansökningsblanketten för Helsingforstillägget (word) eller 
ansökningsblanketten för Helsingforstillägget (pdf)

Inskannade ansökningar och bilagor skickas elektroniskt via den krypterade förbindelsen https://securemail.hel.fi till adressen helsinkilisa@hel.fi

Alternativt kan ansökan och bilagorna skickas per post till adressen:

Helsingforstillägget
Näringslivsavdelningen
PB 20 (Unionsgatan 28A)
00099 Helsingfors stad

Utbetalning av Helsingforstillägg

Helsingforstillägget betalas ut två veckor efter tjänsteinnehavarbeslutet när tiden för ändringssökande har löpt ut. Helsingforstillägget betalas ut i en rat enligt anställningsförhållandets längd, dock högst för 12 månader. Arbetsgivaren förbinder sig till att använda Helsingforstillägget för det syfte som anges i beslutet.

Uppföljning av användningen av Helsingforstillägget

Arbetsgivaren ska på begäran av Helsingfors stad skicka in dokument som berör anställningen och andra dokument som behövs för handläggningen av Helsingforstillägget så att användningen av tillägget kan följas upp. Användningen av Helsingforstillägget följs också upp genom slumpmässiga inspektioner på arbetsplatsen. Helsingforstillägg som beviljats utgående från felaktiga uppgifter eller använts i strid med sitt syfte kan återkrävas. Stödet kan också återkrävas om arbetsgivaren inte skickar in de begärda uppgifterna.

Avbrytande av anställningen

Om den person som anställts med stödet inte inleder arbetet, avbryter det eller sägs upp ska handläggaren av Helsingforstillägget omedelbart meddelas om detta. Om anställningen avbryts i förtid återkrävs den del av Helsingforstillägget som hänförde sig till den del av anställningen som överskrider den faktiska tiden genom en faktura.

Förfrågningar om Helsingforstillägget

Förfrågningar om Helsingforstillägget kan skickas till helsinkilisa@hel.fi.

Planerare Mirkka Kesti-Helia, tfn 040 198 5891
Planerare Sonja Vuorela, tfn 040 183 3021

Om du vill diskutera rekryteringsfrågor kan du kontakta näringslivsavdelningens företagstjänster:

företagslots Heidi Lihr, tfn 040 621 2603, heidi.lihr@hel.fi
företagskoordinator Arja Kukkonen, tfn 040 655 5403, arja.h.kukkonen@hel.fi
företagskoordinator Tuulia Rauhala-Kaltio, tfn 040 146 9448, tuulia.rauhalakaltio@hel.fi
företagskoordinator Sami Rapp, tfn 040 559 3890, sami.rapp@hel.fi
18.03.2021 15:37