Hoppa till innehållet

Helsingfors är hemstad för europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency), som sedan 2007 har fungerat i Helsingfors, är ett betydande internationellt tillägg för staden. ECHA sysselsätter cirka 600 sakkunniga från olika delar av Europa. De anställda med sina familjer bildar en stor internationell grupp i Helsingfors. ECHA ger också värdefull information om stadens internationalisering, om hur de nya invånarna blivit hemmastadda och om vardagens smidighet för de nya invånarna.

ECHA är en stor internationell myndighet som är viktig för näringsutvecklingen i Helsingfors och bygger för sin del upp en internationell uppfattning om Helsingfors. ECHA medför också en rad andra anknytande verksamheter till staden. ECHA:s centrala läge i Helsingfors gör dessutom EU synligare i staden.

Förvaltningens täta samarbete med såväl kemikaliemyndigheterna i medlemsländerna inom EU och EES som mer än 70 ackrediterade intressentorganisationer innebär dessutom ett avsevärt antal mötesgäster som kommer till Helsingfors. Antalet besök uppgick till cirka 7 600 år 2013.

Helsingfors stad tog en aktiv roll när kemikaliemyndigheten inrättades och under dess första verksamhetsår. Staden understödde de anställda och deras familjer för att de ska börja känna sig hemma i Finland bland annat genom att ordna bostäder och ge information och genom att inrätta en europeisk skola.

ECHA är en av Europeiska unionens decentraliserade myndigheter och har till uppgift att ge tekniskt, vetenskapligt och administrativt stöd för att verkställa den år 2006 antagna förordningen Reach. Kemikaliemyndigheten är en myndighet som reglerar kemikaliesäkerheten och delar också ut information om kemikaliesäkerheten till vanliga medborgare. Myndigheten ligger på Annegatan i Helsingfors i en byggnad som ritades av W.G. Palmqvist. Förordningen Reach är en del av EU-lagstiftningen och avsedd för att skydda både människors hälsa och miljön mot risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar EU:s konkurrenskraft inom kemikalieindustrin.06.12.2019 07:54