Hoppa till innehållet

Helsingfors trygghetsundersökning

Insamlandet av material för Trygghetsenkätens senaste tappning i Helsingfors har avslutats. Vi tackar å det varmaste alla de över 4 000 helsingforsbor som besvarat enkäten! Från och med början av år 2019 publiceras rönen bit för bit i webbtidskriften Kvartti. 

Vad är Helsingfors trygghetsundersökning?

I undersökningen kartläggs helsingforsbornas erfarenheter och åsikter om tryggheten i staden och det egna bostadsområdet samt hur trygghetssituationen utvecklats. Informationen används av myndigheter, räddningsverket och Helsingfors polisinrättning för att planera verksamheten och åtgärder i specifika områden. Dessutom samlar undersökningen in information om helsingforsbor som blivit offer för brott, råkat ut för olyckor samt om polisens och räddningsverket serviceförmåga. Den insamlade informationen är unik och kännetecknas av att motsvarande data inte kan fås från andra källor, såsom myndighetsstatistik. Därför är varje svar i undersökningen ytterst värdefullt.

Undersökningsmaterialet samlas in under hösten 2018. De första resultaten publiceras i början av år 2019 och de rapporteras på denna webbplats samt i webbtidskriften Kvartti. Resultaten kommer att sammanställas i en tryckt forskningsrapport.  Personer som besvarat undersökningen kan inte identifieras i resultaten. Resultaten granskas för hela staden och bostadsområdena (distrikten) samt enligt befolkningsgrupper (kön, ålder, språkgrupp). Undersökningen genomförs vart tredje år som ett samarbete mellan Helsingfors stad och Helsingfors polisinrättning. Resultaten från undersökningen som gjordes år 2015 hittar du i publikationen ”Kaikesta huolimatta turvallista, Helsingin turvallisuustutkimus 2015” (på finska, men förord, inledning och centrala resultat på svenska). 

Hur väljs deltagarna för undersökningen ut?

För undersökningen har valts omkring 7 800 helsingforsbor i åldern 15–79 år genom slumpmässigt urval. Ur vart och ett av Helsingfors 34 distrikt har lika många personer valts ut, eftersom man eftersträvar att granska resultaten i en mindre skala än hela staden, dvs. på distriktsnivå.  Trygghetsundersökningen kan besvaras på finska, svenska, engelska, ryska och estniska. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Deltagarnas adressuppgifter har tagits ur Helsingfors befolkningsregistersystem. Dessa uppgifter förstörs i januari 2019 när undersökningens materialinsamling har avslutats.

Hur behandlas det insamlade materialet?

Helsingfors stad ansvarar i egenskap av registerförare för planering av undersökningen, analys av materialet, rapportering av resultaten och förvarandet av undersökningsmaterialet. Tutkimustie Oy handhar uppgifter i anslutning till materialinsamlingen enligt uppdrag av Helsingfors stad. Tutkimustie Oy vastaa ansvarar för webbenkäten och sammanställer deltagarnas svar på enkäten till ett forskningsmaterial. De erhållna svaren behandlas konfidentiellt och anonymt, och de används endast för forskningsändamål. Forskningsmaterialet förvaras i Helsingfors stads databas för statistik och forskning (registerbeskrivning, på finska).

Eventuell annan användning av materialet

Helsingfors stad kan senare i enskilda fall överlåta forskningsmaterial till forskningsinstitut och högskolor för vetenskapliga och historiska undersökningar och utredningar. Materialet som överlåts innehåller inga identifierande uppgifter ur Helsingfors befolkningsdatasystem, såsom adress, och enskilda svarande kan inte identifieras i materialet. Överlåtelse av forskningsmaterialet förutsätter att överlåtelsens mottagare gör upp en forskningsplan, där syftet med materialets användning framgår. För överlåtelsen av forskningsmaterialet uppgörs ett avtal mellan Helsingfors stad och mottagaren, där överlåtelsevillkoren definieras.

Att besvara enkäten

Endast de utvalda personerna kan delta i undersökningen.  Om du fått en inbjudan att delta i trygghetsundersökningen per post, kan du besvara enkäten på webben eller returnera den ifyllda blanketten avgiftsfritt i returkuvertet.

Mer information:

Om du har frågor angående undersökningen kan du kontakta:

Vesa Keskinen, forskare, Helsingfors stad, stadskansliet, 09 310 36 296, vesa.keskinen@hel.fi
Eija Pyyhtiä, specialist, Helsingfors stad, stadskansliet, 09 310 36 128, eija.pyyhtia@hel.fi

Helsingfors trygghetsundersökning på olika språkena:

På finska - suomeksi
På engelska - in English
På ryska - на русском языке
På estniska - eesti keeles06.12.2019 08:09