Hoppa till innehållet

Välfärd och hälsa

Välfärd och hälsa

Uppföljningen av skillnaderna i befolkningens välfärd är en del av kommunens lagstadgade uppgiftshelhet i syfte att främja välfärden och hälsan. Under de senaste åren har en helhet av välfärdsuppföljning och -rapportering uppstått i Finland. Helheten omfattar ett stort antal lagstadgade förpliktelser.

I Helsingfors är förvaltningarna ansvariga aktörer för rapportering på programnivå. Stadskansliet producerar uppföljningsinformation i dessa projekt och fungerar som sakkunnig och samarbetspartner inom informationsproduktion, forskning och datahantering.

Helhetsbilden av välbefinnandet är för tillfället tudelad i många avseenden. Många indikatorer visar att helsingforsarnas välbefinnande och hälsa är i balans i landsomfattande jämförelse.  Trots att situationen är bra, fördelas välfärden inte jämnt utan skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper är avsevärda. Detta syns även i välfärdsindikatorernas regionala fördelning.

Enheten stadsforskning och -statistik följer upp hur helsingforsarnas hälsa och välfärd utvecklas på tre prioritetsområden: välfärdsläget och dess utveckling och förändring i befolkningsgrupper, välfärdstjänster och användartillfredsställelsen samt välfärdsresurser.

Tilläggsinformation om projekten finns bara på finska.



06.12.2019 08:08