Hoppa till innehållet

Stadskultur och delaktighet

Stadskultur och delaktighet

Helsingfors har länge varit aktivt inom kulturfältet och staden är en klar föregångare med tanke på både det traditionella kulturutbudet och den levande stadskulturen. Under de senaste tio åren har stadens varumärke allt mer framhävt kulturen i vid betydelse och urbana specialdrag. På basis av internationella exempel kan man konstatera att levande och tolerant stadskultur är en avsevärd faktor som ökar stadens konkurrenskraft.

I en öppen stad tas invånarna med i egenskap av medlemmar i gemenskapen, och beslutsprocesserna öppnas för alla. I Helsingfors har staden tillsammans med stadsborna byggt upp olika modeller för delaktighet och växelverkan som stöder invånarna. Dessutom har invånarnas egen verksamhet och stadsaktivism ökat. Öppna data och olika applikationer för informationssökning, respons och enkäter ökar, vilket är en del av framtiden. Demokratin fungerar bra när människor har kunskap som de kan använda för att påverka och fatta beslut.

Forskningsverksamheten inom stadskulturen betonade under programperioden 2016–2018 två områden som är levnadssätt, konsumtion och fritid samt turism och evenemang. Forskning inom demokrati, delaktighet och förvaltning bedrivs under programperioden inom tre delområden som är den representativa demokratins funktionalitet och medborgarnas delaktighet och påverkan, effekter av reformer av förvaltningsmodeller samt öppna data.

Tilläggsinformation om projekten finns bara på finska.06.12.2019 08:08