Hoppa till innehållet

Den registrerades rättigheter

EU:s allmänna dataskyddsförordning garanterar ett flertal rättigheter för de registrerade, det vill säga för den vars uppgifter behandlas. Rättigheterna tillämpas på olika sätt beroende på vad som är grunden för behandlingen av personuppgifterna.

Så hävdar du dina rättigheter

E-tjänster

Märk väl att du på Kanta.fi:s Mina Kanta-sidor ser dina hälsouppgifter i den mån de har förts in i tjänsten.

Om du vill få insyn i sådana uppgifter om dig som du inte hittar i e-tjänsten (t.ex. Helmet), kan du lämna en granskningsbegäran till Helsingfors stad. Du har också rätt att kräva att felaktiga uppgifter om dig själv korrigeras. Via stadens e-tjänster kan du lämna in en begäran om insyn i personuppgifter och en begäran om rättelse av personuppgifter:

E-tjänsten kräver stark autentisering för att kunna säkerställa användarens identitet.

Uträtta ditt ärende på ort och ställe

Du kan också personligen besöka nedan nämnda serviceställen och där framföra din begäran om insyn i dina personuppgifter eller begäran om rättelse av felaktiga uppgifter. Ta då med dig ditt identitetsbevis för att kunna säkerställa din identitet. Man gör begäran genom att fylla i dessa blanketter:

Framställningar av alla slag kan lämnas in på registratorskontoret.

 • Stadens registratorskontor: Norra esplanaden 11–13

Förutom på registratorskontoret kan man också lämna in begäran på följande serviceställen, såvitt ärendet gäller just den sektorn:

 • Fostrans- och utbildningssektorn: Töysägatan 2 D samt skolor och daghem
 • Stadsmiljösektorn: Verkstadsgatan 8
 • Social- och hälsovårdssektorn: alla serviceställen
 • Företagshälsan Helsingfors: Helsingegatan 24, 2 vån.
Befullmäktigande för begäran om personuppgifter

Personuppgifter om någon kan också begäras av en befullmäktigad person. Om detta görs av advokater, tillståndsjurister eller offentliga rättsbiträden duger en öppen rättegångsfullmakt innehållande datum och fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande. Staden verifierar att det är fråga om en advokat, tillståndsjurist eller offentligt rättsbiträde.

För andra än ovan nämnda befullmäktigade skall fullmakten innehålla:

 • uppgifter om fullmaktsgivaren och den befullmäktigade
 • uppgift om vad fullmakten gäller (begäran om fullmaktsgivarens personuppgifter)
 • fullmaktsgivarens underskrift, namnförtydligande och datum.

E-tjänster: Den befullmäktigade identifierar sig genom stark autentisering i stadens E-tjänster och gör där en begäran om uppgifter. Till denna begäran bifogar den befullmäktigade sin fullmakt. Om den befullmäktigade är advokat, tillståndsjurist eller offentligt rättsbiträde verifieras detta av staden.

Uträtta ärendet på ort och ställe: Den befullmäktigade företer fullmakten antingen vid Helsingfors stads registratorskontor eller vid ifrågavarande förvaltningssektors serviceställe, och bestyrker sin identitet. Den befullmäktigade fyller i en blankett om insyn i personuppgifter. I den preciserar den befullmäktigade vilka uppgifter den registrerade ber om och hur uppgiferna ska levereras till den registrerade.

Begäran om egna uppgifter med stöd av offentlighetslagen   

Egna uppgifter kan begäras också med stöd av offentlighetslagen via blanketten på sidan Stadens handlingars offentlighet.

Den registrerades rättigheter

Rätt att få insyn i uppgifterna (rätt till tillgång, artikel 15 och artikel 12)

Personen har rätt att veta huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats.

Staden lämnar ut uppgifterna utan onödigt dröjsmål, senast inom en månad från att begäran mottagits. Tidsfristen får vid behov förlängas med högst två månader, om begäran är exceptionellt omfattande och komplicerad. Ifall tidsfristen förlängs, underrättar staden den som begärt information om saken inom en månad från det att begäran mottagits samt anger orsakerna till dröjsmålet.

Man har rätt att utan avgift få ut uppgifter som gäller en själv. För ett eventuellt större antal kopior som den registrerade begär kan staden emellertid ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Då begäran om information är uppenbart obefogad eller orimlig eller om framställningar med begäran om information framförs om och om igen, har staden rätt att ta ut en rimlig avgift eller att neka till att utföra den åtgärd som önskats. I sådana fall ska staden påvisa att begäran är uppenbart obefogad eller orimlig.

Rätten till insyn i uppgifter är inte obegränsad. Den registrerade har exempelvis inte rätt att få insyn i uppgifter som har samlats in om honom eller henne, om utlämnande av information riskerar att äventyra den nationella säkerheten, försvaret eller den allmänna ordningen och säkerheten eller inverka menligt på förebyggande eller utredning av brott. Man har inte heller rätt att få ut information, om utlämnande av information riskerar att medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård, den registrerades rättigheter eller någon annans rättigheter.

Om staden inte lämnar ut uppgifterna utifrån begäran, ska den utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till det och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och att utnyttja andra rättsskyddsmedel.

Rätt till rättelse (artikel 16 och artikel 12)

Personen har rätt att kräva att staden utan onödigt dröjsmål rättar inexakta eller felaktiga personuppgifter om honom eller henne själv. Man har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, bland annat genom att ge en tilläggsutredning. Huruvida uppgifterna är ofullständiga avgörs med beaktande av ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i registret.

Staden utfärdar ett skriftligt intyg om den inte godkänner personens krav på rättelse av en uppgift. Av intyget ska framgå orsakerna till att begäran har avslagits. I det sammanhanget ska staden också informera om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och att utnyttja andra rättsskyddsmedel.

Rätt till radering (artikel 17)

I vissa undantagsfall, exempelvis om behandlingen av uppgifter har grundat sig på personens samtycke och personen drar tillbaka sitt samtycke, har han eller hon rätt att få sina uppgifter raderade, det vill säga att bli bortglömd.

Rätten att få uppgifterna raderade föreligger inte om behandlingen grundar sig på efterlevnad av stadens lagstadgade förpliktelse, är nödvändig för fullgörande av en uppgift av allmänt intresse eller är ett led i utövningen av offentlig makt som hör till staden.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)

Personen kan i vissa situationer ha rätt att begära att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas tills dessa har granskats och rättats eller kompletterats på tillbörligt sätt. Sådana situationer är:  

 • personen bestrider personuppgifternas korrekthet, varvid behandlingen begränsas under en tid som ger staden möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
 • staden behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • den registrerade har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida stadens berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.
Rätt till dataportabilitet (artikel 20)

Personen har rätt att överföra sina personuppgifter från staden till en annan personuppgiftsansvarig, ifall han eller hon själv har tillhandahållit staden sina personuppgifter och behandlingen av dessa sker på basis av samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätten tillämpas inte i fråga om en behandling som är nödvändig för utförande av en uppgift som är av allmänt intresse eller för utövning av offentlig makt som hör till staden.

Rätt att göra invändningar (artikel 21)

Personen har av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne också om behandlingen grundar sig på utförande av en uppgift vilken är av allmänt intresse eller utövning av offentlig makt som hör till staden. Samma rätt gäller då behandlingen grundar sig på en legitim grund för den personuppgiftsansvarige eller en tredje part. I ett sådant fall kan behandlingen av uppgifter fortsätta enbart om staden kan påvisa tvingande och berättigade skäl för behandlingen. Behandlingen kan också fortsätta om så krävs för att man ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Rätten att göra invändningar gäller inte situationer i vilka behandlingen av personuppgifter grundar sig på stadens lagstadgade förpliktelse.

Rätt att bestrida ett automatiserat individuellt beslut (artikel 22)

Personen har rätt att inte bli föremål för ett beslut som grundas på automatiserad behandling av personuppgifter, om beslutet har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Sådant automatiserat beslutsfattande är till exempel profilering av personuppgifter, såsom ett avslag på en kreditansökan online som grundar sig på automatiserad behandling av personuppgifter eller e-rekrytering utan personlig kontakt.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77)

En person vars personuppgifter har samlats genom stadens tjänster och som anser att behandlingen av de personuppgifter vilka avser honom eller henne strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning, har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. I Finland är dataombudsmannen den tillsynsmyndighet som avses. Därutöver har personen rätt att använda andra administrativa medel för sökande av ändring samt rättsskyddsmedel.

Information om dataskydd och registrerades rättigheter (pdf)26.10.2020 10:11