Dataskydd

Allmänt om rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning

Då du är kund hos stadens tjänster eller annars sköter ärenden med staden, samlar staden in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att sköta ärendet. Alla uppgifter har samlat i olika register enligt uppgifternas användningsändamål. Det har utarbetats registerbeskrivningar om registren som du kan läsa på adressen https://www.hel.fi/rekisteriseloste

I registerbeskrivningarna ser du vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är kontaktperson för registret. Av registerbeskrivningarna framgår också ändamålen och grunderna för behandlingen av personuppgifter för varje register och annan nödvändig information som du har rätt att ta del av.

Största delen av stadens tjänster grundar sig på förverkligandet av stadens rättsliga förpliktelse och då behövs inte kundens samtycke för behandlingen av uppgifter. En del av uppgifterna som är nödvändiga för produktionen av tjänsten har dock samlats in med samtycke av kunder eller personer som sköter ärenden hos staden. Du har då rätt att när som helst upphäva ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter. 

Du har rätt att veta vilka uppgifter som samlas om dig. Begäran att få dina uppgifter kan du från och med 25.5.2018 göra via stadens e-tjänst på https://asiointi.hel.fi.

Märk väl, att på Kanta.fi:s Mina Kanta-sidor http://www.kanta.fi/sv/omakanta  ser du dina hälsouppgifter i den mån de har förts in i tjänsten.

Om du anser att dina uppgifter inte stämmer har du rätt att kräva rättelse av dina uppgifter. Krav att få dina uppgifter rättade kan du från och med 25.5.2108 göra via stadens e-tjänst på https://asiointi.hel.fi

Du kan göra en begäran för att få dina uppgifter och ett krav att få dina uppgifter rättade också personligen på stadens registratorskontor vid Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors. Du ska då bevisa din identitet.

Dessutom tar stadsmiljösektorn emot begäranden om information som gäller sektorn i pappersformat på Sörnäsgatans kundservicepunkt, Sörnäsgatan 1, kontaktuppgifter; fostrans- och utbildningssektorn tar emot begäranden om information som gäller sektorn i pappersformat på servicepunkten på Töysägatan 2 D, kontaktuppgifter, och på skolor och daghem; Företagshälsan Helsingfors tar emot begäranden om information som gäller dess verksamhet i pappersformat på Företagshälsans kundservicepunkt, Helsingegatan 24, 2 vån.

Begäran om insyn i registeruppgifter (PDF)
Krav på rättelse av registeruppgifter (PDF)

I registerbeskrivningarna uppges för varje register om uppgifter överlämnas regelbundet för något ändamål. Utöver de här regelbundna överlåtelserna kan personuppgifter användas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Då visas inte uppgifter som gäller en viss person för utomstående.

Du kan fråga om behandlingen av dina uppgifter hos Helsingfors stads dataskyddsombud. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombudet, Stadskansliet, förvaltningsavdelningen, PB 1, 00099 Helsingfors stad, tietosuoja@hel.fi

Helsingfors stad följer i behandlingen och arkiveringen av personuppgifter god databehandlingssed och nationella datasäkerhetsanvisningar och god praxis.

Även offentlighetslagen bör beaktas

Bestämmelser omm utlämnandet av personuppgifter från en myndighets personregister ingår utöver i dataskyddsförordningen också i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

Enligt offentlighetslagen är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i offentlighetslagen eller i någon annan lag. I offentlighetslagen och i övrig lagstiftning föreskrivs om sekretessbelagda uppgifter. Sådana är bland annat social- och hälsovårdens kunduppgifter, uppgifter som gäller elevvård, uppgifter som beskriver en persons ekonomiska ställning samt affärshemligheter.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling. Exempelvis beslut om bygglov och om tillsättning av en tjänst är offentliga, trots att de innehåller personuppgifter. Dessutom har var och en rätt att ta del av de uppgifter som ingår i en myndighetshandling och som gäller en själv. Den här rätten begränsas dock genom föreskrifter i lagen.

Om en person är en part i något ärende, har han eller hon rätt till sekretessbelagda personuppgifter också då det är fråga om andra än hans eller hennes egna personuppgifter.DELA
15.10.2018 15:52