Hoppa till innehållet

Helsingfors stads emblem

Helsingforslogon:

Helsingforslogon


Helsingforslogon är ett gemensamt emblem för Helsingfors stad och dess förvaltning och service. Originalen för emblemet finns att få i stadens materialbank. Till materialbanken »

Första enhetliga varumärkeskonceptet och marknadsföringsstrategin för Helsingfors stad blev färdiga våren 2016. De stakar ut att Helsingfors i framtiden ska vara känt som en stad för människor, gärningar och möten som har genomslag. Detta är också i korthet visionen för Helsingfors, en vision som inom loppet av år 2020 ska förkroppsligas i stadens varumärke.

Som ett led i denna förnyelse har staden infört ett nytt sammanhållet visuellt uttryck, som ska ge konkurrensfördelar och stärka bilden av ett attraktivt Helsingfors. Den nya Helsingforslogon är en del av stadens nya sammanhållna visuella uttryck.

Helsingfors stads visuella uttryck och användningen av emblemet definieras i de anvisningar för grafiskt uttryck som finns i stadens materialbank.

Marknadsföringsstrategin och varumärkeskonceptet kan studeras närmare på adressen bnh.fi/2020.

Helsingfors stads traditionella vapen används även i fortsättningen i officiella sammanhang.

Helsingfors vapen

Helsingfors nuvarande vapen har sitt ursprung i ett sigill från 1639. Då lät Drottning Kristina flytta staden från Vandastranden till Sörnäsudden och utfärdade bestämmelser om ett nytt sigill med en båt i en fors och en förgylld krona i ett blått fält ovanför. Vapnets yttre har varierat under olika tider.

Helsingfors stads traditionella vapen används även i fortsättningen i officiella sammanhang.

Det nuvarande vapnet är ritat av A.W.Rancken och fastställt av inrikesministeriet 30.8.1951. Förklaringen lyder: "I blått fält en båt av guld flytande på en medelst en vågskura bildad stam av silver; båten ovanför åtföljd av en krona av guld". Helsingfors stadsstyrelse godkände 29.11.1993 reglerna för hur dagens vapen skall användas.

Närmare upplysningar om vapnets historia på stadsarkivet, tfn 09 3104 3570.

Helsingfors eget djur och träd

Helsingfors stads djur i naturen är ekorren och stadens träd den vilda lönnen. Stadsborna valde ekorren och lönnen i en omröstning 1996 med Finlands kommunförbund som initiativtagare. Charmen med både djuret och trädet är att de förekommer så allmänt. Dessutom är ekorren söt och lönnen vacker. Helsingfors stadsstyrelse har slagit fast resultatet.

Stadi-oravan on luonut Mika Launis.

2001 är temaår för ekorren och lönnen. Man kan kolla in dem i produkter i anslutning till kampanjen, på allmänna tillställningar uppträder den ekorrklädda figuren Stadsekorren (Stadi-Orava). Syftet är att öka stadsbornas kunskap om naturen och få dem att bidra till en hållbar utveckling.

Helsingfors egen blomma

Syrenen (Syringa vulgaris) är Helsingfors stads blomma. Stadsstyrelsen utsåg syrenen till stadens blomma 19.4.1993. Motiveringen var bl.a. att syrenen är förknippad med Helsingfors historia; den har kommit till Helsingfors via Sveaborg och har varit en allmän prydnadsbuske i staden, särskilt i gamla trähuskvarter.06.12.2019 08:13