Hoppa till innehållet

Kortvarig placering i mottagningsinstitution

Vid behov kan ett barn i omedelbar fara kortvarigt placeras i en mottagningsinstitution utanför det egna hemmet. Placeringar kan göras under alla dygnstider. Mottagningsinstitutionen tar tryggt emot barnet och ger barnet den omvårdnad och omsorg som det behöver samt bedömer situationen för barnet och dess familj. För barnet utses en egen handledare. Man samarbetar med barnet och familjen under placeringen så att ska vara möjligt för barnet att återvända hem. Bedömningen inleds genast efter placeringen. Den första förhandlingen, målsamtalet, ordnas fem dygn efter placeringen. Hemkomsten eller en fortsatt placering borde ske senast inom två månader efter att placeringen börjat.

Under placeringen gör man en gemensam bedömning och en fortsatt plan som fokuserar på barnets behov. Barnet och föräldrarna stöds under placeringen så att de tillsammans kan hitta nya lösningar för att få en förändring till stånd. Utgångspunkten vid bedömningen och utarbetandet av planen är barnets bästa och individuella behov. Den ansvariga socialarbetaren, institutionens personal och eventuella andra myndigheter samarbetar intensivt med barnet, föräldrarna och eventuellt också övriga närstående till barnet.

Alla serviceproducenter har tystnadsplikt. Syskon i olika åldrar placeras i mån av möjlighet alltid i samma institution.

Förutsättningar för användning:

Under tjänstetid bedömer den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter och en socialarbetare vid Klienthandledningen till tjänster utifrån den tillgängliga informationen var barnet ska placeras. Utanför tjänstetid görs placeringen av socialjouren. Barnet kan placeras i en anstalt om familjevården inte kan svara på barnets behov eller inte har några lediga platser. Den socialarbetare som ansvarar för placeringen fattar ett beslut i enlighet med 37 § eller 38 § i barnskyddslagen.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

  • Barnhem
    • Kortvarig placering i mottagningsinstitution

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »