Hoppa till innehållet

Ergoterapeutisk bedömning av barn (0-6 år) i Helsingfors

Rådgivning 09 310 20823, för finskspråkiga onsdagar kl. 13-14 och för svenskspråkiga fredagar kl. 13-14.

Varför får ett barn en remiss till en ergoterapeutisk bedömning?

En remiss görs oftast om det framkommer något vid en mer omfattande rådgivningskontroll som rör barnets utveckling, och som kräver en närmare granskning på en ergoterapeuts mottagning. Det är även möjligt att komma till en ergoterapeutisk bedömning via rådgivningsbyrån på grund av oro som väckts i barnets familj, på daghemmet eller till exempel vid en undersökning av en psykolog. För remiss krävs i samtliga fall familjens samtycke.

Vem utfärdar remissen?

Remissen till en ergoterapeutisk bedömning av barnet utfärdas i Helsingfors av en hälsovårdare eller läkare på rådgivningsbyrån. Ergoterapeuten tar kontakt med familjen när mottagningstiden närmar sig.

Hur många besök krävs?

Det blir oftast 2-3 besök beroende på barnets ålder, ork eller problemens karaktär. Bedömningsbesöket tar oftast cirka 1-1,5 timmar. Vid behov och med föräldrarnas samtycke kan ergoterapeuten ringa eller göra ett observationsbesök till barnets daghem eller kontakta andra instanser som är inblandade i barnets vård.

Vad händer under bedömningsbesöket?

Vid den ergoterapeutiska bedömningen av barnet kartläggs olika delområden av barnets utveckling. Dessa är bl.a. grov- och finmotorik, visuell gestaltning och hantering av sinnesinformationen. Som metoder används tester och uppgifter som mäter barnets kunskaper och färdigheter samt bland annat observation i olika situationer.

Under det första besöket är det viktigt att en förälder eller annan vuxen som känner till barnet bra följer med, så att ergoterapeuten kan intervjua den vuxna om barnets situation och hur det utvecklas. Under följande besök arbetar barnet på tumanhand med ergoterapeuten och då kan även en annan närstående person komma med barnet till mottagningen.

Ergoterapeuten har tystnadsplikt i barnets alla ärenden. Samarbete med bland annat daghemmet sker med föräldrarnas samtycke. Efter bedömningen ger terapeuten ett utlåtande som oftast ges till familjen i samband med bedömningsresponsen.

När sker bedömningen?

Klienten kallas till den ergoterapeutiska bedömningen per telefon eller brev. Ergoterapeutiska bedömningarna utförs vanligtvis mellan kl. 9 och 15.

Vad följer av bedömningen?

Efter den ergoterapeutiska bedömningen fortsätter barnets process på något av följande sätt.

1. Ergoterapeuten kan konstatera att barnets färdigheter är på åldersadekvat nivå och några fortsatta åtgärder inte behövs.

2. Ergoterapeuten kan ge familjen anvisningar om hemövningar och träffa barnet vid ett senare tillfälle på ett så kallat kontrollbesök.

3. Ergoterapeuten kan rekommendera ergoterapeutisk rehabilitering till barnet. Terapeuter som genomför rehabiliteringsperioder är privata serviceproducenter som ingått ett avtal om köpta tjänster med Helsingfors stad. Detta innebär att barnet får en betalningsförbindelse av Helsingfors stad för rehabiliteringsperioden.

4. Ergoterapeuten kan rekommendera tilläggsundersökningar inom specialsjukvården eller till exempel hos talterapeut, fysioterapeut eller rådgivningspsykolog.

Vem söker en lämplig rehabiliteringsterapeut åt barnet?

Ergoterapeuten som gjort bedömningen söker en rehabiliteringsterapeut och informerar familjen och stadens rehabiliteringsplanerare om ärendet.

Hur långa kan terapiperioderna vara?

Terapiperiodens längd och mål bestäms alltid utifrån barnets problem och behov. Målen diskuteras tillsammans med familjen. Perioderna genomförs oftast med ganska intensivt, vilket förutsätter att familjen förbinder sig till och har möjlighet att föra barnet till terapeutens mottagning under vardagar och oftast under tjänstetid. Perioden kan även innehålla så kallade handledningsbesök där familjen kommer överens med terapeuten om möten som hålls till exempel hemma hos barnet eller på daghemmet.

Förutsättningar för användning:

Remiss krävs. Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »