Hoppa till innehållet

Placeringsprocessen inom verksamheten för mottagning av barn

Barn kommer till ett mottagningshem efter att barnskyddet eller socialjouren eller en socialarbetare inom socialjouren har tagit kontakt. Platsreserveringen görs vanligen per telefon. Eftersom mottagningshemmen har jourverksamhet kan barnen komma till mottagningshemmet akut under vilken tid som helst på dygnet. Ofta kommer barnen med kort varsel till följd av en akut krissituation.

Varje barn får en egenvårdare. Egenvårdarens uppgift är att sätta sig in i barnets angelägenheter och att se till att praktiska saker, till exempel besök på rådgivningen och ärenden som berör daghemmet/skolan, sköts och ordnas. Egenvårdaren sörjer också för kontakten till barnets närmaste nätverk och myndigheterna, och barnets föräldrar och andra närstående hänvisas i första hand till att kontakta barnets egenvårdare.

Så snabbt som möjligt efter att barnet kommit till avdelningen ordnas ett ankomstsamtal. Föräldrarna, socialarbetaren i området, socialarbetaren vid mottagningshemmet samt egenvårdaren, den ansvariga vårdaren eller en annan vårdare på avdelningen deltar i samtalet. Under ankomstsamtalet kartlägger man barnets och familjens situation samt gör upp fortsatta planer. Om man beslutar att fortsätta placeringen kommer man överens om mål och kommande samtal. I regel hålls samtalen cirka en gång per månad, men i början av placeringen och i krissituationer kan man också ordna samtal oftare. Om det verkar som om barnet kommer att vara placerat under en längre tid (flera veckor), eller om det är nödvändigt även under en kortare placering, bokar man åt barnet en tid för ankomstkontroll hos en läkare vid den socialpediatriska mottagningen på sjukhuset för barn och ungdomar vid HNS.

Vid alla placeringar av barn som varar mer än två veckor utarbetas vid institutionen ett skriftligt dokument, en sammanfattning med en bedömning av barnet och föräldraskapet. Sammanfattningen med bedömningen skrivs inom tre månader efter barnets placering.

Förutsättningar för användning:

Klienter inom barnskyddet

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »