Suoraan sisältöön

Hälsokontroller inom studenthälsovården

Syftet med hälsokontrollen är att främja den studerandes hälsa och välbefinnande. Man handleder den unga att göra val som främjar hälsan och stödjer honom eller henne i processen att bli självständig. Vid hälsokontrollen utreder man den studerandes studieförmåga och livssituation, självkänsla, resurser och ansvar för sin egen hälsa. Vid behov görs en mer omfattande utredning av motivation, risker, vilja att förändras och hinder för förändring. I studenthälsovården är det viktigt att identifiera de studerande som behöver särskilt stöd och de hänvisas under studietiden till de stödtjänster som behövs.

Studieförmågan kan påverkas av

problem med den mentala hälsan och rusmedel
sociala problem
en flytt från en annan ort
en långtidssjukdom
mobbning
inlärningssvårigheter

Andra som eventuellt behöver stöd

invandrare och utländska studerande
studerande som omskolas
studerande som inte har studerat på länge
studerande som har familj
studerande som arbetar vid sidan av studierna

Målet med hälsokontrollverksamheten för studerande är att

- tillsammans med den studerande utreda dennes livssituation, livsstil, sociala nätverk och studier som en del av helheten kring välbefinnande
- stödja och stärka den studerandes resurser
- observera risker i anknytning till livsstilen och ge råd om och handledning i hur de kan minskas
- bedöma den studerandes hälsotillstånd med tanke på studieframstegen
- ge akt på studerande som riskerar att marginaliseras
- hänvisa studerande till de tjänster som behövs om det upptäcks problem som hotar eller stör funktionsförmågan
- utreda behovet av preventivmedel och rådgivning kring sexuell hälsa
- vid behov planera uppföljningen, vården och rehabiliteringen av kroniska sjukdomar under studietiden
- tillsammans med läroanstalten och andra aktörer utreda vilka rehabiliterings- och stödåtgärder specialstuderande behöver
- bedöma behovet av fortsatta träffar
informera om vilka tjänster studenthälsovården tillhandahåller.

Vid hälsokontrollen av studerande bedömer man den studerandes hälsotillstånd med tanke på studieframstegen. Utöver de periodiska hälsokontroller som omfattar hela åldersklassen riktas tjänsterna särskilt till dem som behöver mer hjälp eller handledning av yrkespersoner inom studenthälsovården. I fråga om studerande som inte genomgått hälsokontroll utreder man om det finns ett behov av stöd.

48 timmar före den tid som bokats för kontroll vid studenthälsovården får den studerande en påminnelse per textmeddelande. I textmeddelandet uppmanas personen i fråga att ta sig till mottagningen på utsatt tid. I påminnelsen som skickas per textmeddelande finns kontaktuppgifter till hälsovårdaren ifall man behöver avboka tiden och boka en ny tid för hälsokontroll.

I fråga om studerande som inte kommer till studenthälsovårdens hälsokontroll bedöms situationen alltid från fall till fall och i omfattande grad. På så sätt strävar man efter att få en så omfattande bild som möjligt av den studerandes helhetssituation och kartlägga orsakerna till varför den studerande inte kommit till den kontroll som bokats för honom eller henne. I fråga om ungdomar under 18 år kontaktas alltid föräldrarna om man är orolig för den unga.

Förutsättningar för användning:

Studerande

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »