Hoppa till innehållet

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 1

Den omfattande hälsokontrollen i årskurs ett inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Under det övergångsmöte som före hälsokontrollen hålls med barnets daghem får skolhälsovårdaren respons av daghemmet, information om uppföljningen på rådgivningen, eventuella undersökningar av skolmognaden, talterapi och dylikt. Hälsovårdaren kallar elever som börjar skolan till hälsokontroll tillsammans med deras föräldrar eller vårdnadshavare. Hälsokontrollen kan ordnas redan på sommaren innan skolan börjar.

Utgångspunkten för kontrollen är hälsouppgifterna i enkäten som föräldrarna fyllt i, lärarens uppgifter om hur eleven klarar sig, blanketten gällande välbefinnande och uppgifterna från rådgivningens uppföljning.

Vid hälsovårdarens kontroll bedöms barnets fysiska och psykiska hälsotillstånd. Tillsammans med barnet och familjen diskuterar man hur det går i skolan, barnets humör, kompisrelationer och andra delområden som berör det dagliga välbefinnandet. Vid hälsokontrollen beaktas hela familjens välbefinnande och särskilt de förändringar som det nya skedet i barnets liv, det vill säga skolstarten, medför. Familjens resurser och omsorg om barnet kartläggs. Skolelevens risk för ärftliga sjukdomar utreds.

Barnets tillväxt och utveckling följs upp genom att man undersöker längd, vikt, hållning, pubertetsutveckling samt syn, hörsel och blodtryck. Vid behov ges vaccin enligt vaccinationsprogrammet.

Det omfattande hälsokontroll som görs i årskurs ett i grundskolan omfattar en läkarundersökning som i regel genomförs under vårterminen. Läkaren gör en klinisk undersökning av barnet och bedömer resultaten från screeningundersökningarna. I samband med läkarundersökningen diskuterar läkaren, barnet och föräldrarna familjens hälsa och välbefinnande. Man säkerställer att kroniska sjukdomar som eventuellt konstaterats behandlas på lämpligt sätt. Man utreder familjens hälsovanor och gör upp en välfärdsplan, som inbegriper en bedömning av välbefinnandet, för eleven. Läkaren tar hjälp av lärarens bedömning av eleven, såtillvida att vårdnadshavaren har gett till samtycke till detta.

Om de hälsouppgifter som finns från förut är bristfälliga, till exempel om barnet nyligen har kommit till Finland, försöker man genomföra läkarundersökningen så tidigt som möjligt på hösten.

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »