Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdstjänster för papperslösa i Helsingfors

Papperslösa erbjuds den nödvändiga hälsovården på samma sätt som Helsingforsbor. Personer under 18 år och gravida kvinnor får samma hälsovårdstjänster som Helsingforsbor.

Om du behöver hälsovårds- eller socialtjänster, ta kontakt med Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande. Invandrarenhetens socialtjänster hjälper dig om du oroar dig över utkomst, boende eller annan livssituation.

Nödinkvartering för papperslösa ordnas av Helsingfors kyrkliga samfällighet i Hermanstad. Helsingfors Diakonissanstalt ordnar nödinkvartering i första hand för den s.k. rörliga befolkningen i Diakonissanstaltens kvarter vid Alpgatan.

På kvällar, nätter och helger kan du uppsöka sjukhusens jourenheter eller social- och krisjouren. Ring den avgiftsfria Jourhjälpen, tfn 116 117, innan du besöker jouren. Den ger dig råd i akuta hälsoproblem.

Du kan uppsöka mödra- eller barnrådgivningen, eller munhälsovården (tandvård), genom att ringa tidsbokningen.

Besök på hälsovårdar- och läkarmottagningen samt rådgivningstjänsterna är avgiftsfria. Tandvården och jourbesök är avgiftsbelagda.

Förutsättningar för användning:

Med papperslös avses

- personer som fått ett negativt, lagakraftvunnet beslut på sin asylansökan och vägrar att lämna landet frivilligt

- personer som kommit från ett land utanför EU, EES-området eller Schweiz och vilkas uppehållstillstånd har löpt ut eller som vistas utan uppehållstillstånd i landet eller vilkas ankomst till eller vistelse i landet är olaglig

- personer som anlänt till Finland från ett land utanför EU, EES-området eller Schweiz och vilkas uppehållstillstånd eller visum har förutsatt en privat sjukförsäkring, men försäkringsskyddet har upphört eller är otillräckligt (t.ex. vissa studerande med uppehållstillstånd som ger rätt till tidsbegränsad vistelse i landet).

- EU-medborgare vilkas tillfälliga vistelse i landet är laglig men som saknar försäkringsskydd vid sjukdom eller sjukvård (t.ex. vissa befolkningsgrupper i Östeuropa som saknar försäkringsskydd i hemlandet).

Obs! Personer med gällande anteckning om hemkommun får tjänster vid en regional enhet alltefter sin adress.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »