Hoppa till innehållet

Planläggning

Vid planläggning planeras bland annat hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras staden.

Planläggningen indelas i olika plannivåer. En mer generell plan styr mer detaljerad planläggning.

Generalplanen är en generell plan för ordnande av markanvändningen och trafiken i staden och den täcker hela staden. I Helsingfors utarbetas en generalplan ungefär vart tionde år och den styr detaljplanläggningen.

Med detaljplaner regleras för vilka syften ett aktuellt område kan användas och hur mycket man får bygga. Bestämmelserna gäller också höjder på byggnader, gatubredder och andra faktorer som påverkar områdets struktur och stadsbilden. Byggandet kan börja när detaljplanen har godkänts av stadsfullmäktige och den har fått laga kraft.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »