Hoppa till innehållet

Kortvarig placering i mottagningsfamilj

Mottagningsfamiljerna erbjuder ett barn kortvarig vård i en annan familj. Under den tid som placeringen utom hemmet varar arbetar man för att få till stånd en förändring i enlighet med barnets bästa.

Vid behov kan ett barn kortvarigt placeras i en mottagningsfamilj utanför det egna hemmet. Beslutet om barnets placering fattas av den ansvariga socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter. Syftet med tjänsten är att i familjen erbjuda barnet den vård och omsorg som svarar mot de individuella behoven i samarbete med barnets föräldrar och ett eventuellt närståendenätverk.

Dessutom gör man under den tid som placeringen i mottagningsfamiljen varar en gemensam situationsbedömning och en fortsatt plan som fokuserar på barnets behov. Under den tid som barnet är i mottagningsfamiljen stödjer man barnet och hans eller hennes föräldrar att tillsammans hitta nya lösningar för att få en förändring till stånd. Utgångspunkten vid bedömningen och utarbetandet av planen är barnets bästa och individuella behov. Den ansvariga socialarbetaren, familjevårdaren och anställda inom mottagningsfamiljsverksamheten och eventuella andra myndigheter samarbetar intensivt med barnet, föräldrarna och eventuellt också övriga närstående till barnet.

Mottagningsfamiljerna finns i Helsingfors eller dess närkommuner och erbjuder barnet en kortvarig plats för vård utom hemmet. Mottagningsfamiljerna har valts och tränats i sin uppgift och de verkar som en del av barnskyddstjänsterna inom Helsingfors social- och hälsovårdsverk. I mottagningsfamiljen får barnet omsorg av en och samma vuxna person i en hemmiljö. Familjerna kan specialisera sig på att ta hand om spädbarn, barn i lekåldern eller i skolåldern. I mottagningsfamiljerna kan finnas plats för 1-3 barn. Familjevårdarna har tystnadsplikt.

Förutsättningar för användning:

En socialarbetare inom öppenvården och en anställd inom mottagningsfamiljsverksamheten bedömer tillsammans, utifrån den information de har till sitt förfogande, om barnet kan placeras i en mottagningsfamilj. Den socialarbetare som ansvarar för placeringen fattar ett beslut i enlighet med 37 § eller 38 § i barnskyddslagen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »