Hoppa till innehållet

Ergoterapitjänster

Med ergoterapi avses rehabilitering som utgår från klientens behov och beaktar olika aspekter av vardagen. Man kan ha nytta av ergoterapi när funktionsförmågan har förändrats, vardagsfunktionerna är i obalans eller när man behöver råd och handledning om rehabilitering. I ergoterapin ställer man tillsammans med klienten upp mål för terapin och planerar hur den ska genomföras.

I ergoterapi för barn utvärderas barnets beredskap för utveckling inom olika områden och funktionsförmåga i vardagen. Utgående från utvärderingen planerar man tillsammans med barnet, föräldrarna och andra närstående lämpliga åtgärder för att stödja barnets funktionsförmåga. Ergoterapi för barn, se Mer information på denna sida.

Hur ska jag göra för att få ergoterapi?

Hänvisningen till ergoterapi kan ske på olika sätt beroende på vilka tjänster klienten omfattas av. Klienten kan remitteras från sin hälsostation, geriatriska polikliniken eller ett sjukhus. Ergoterapitjänster inom hemvården ordnas genom klientens egen hemvård. Klienter inom handikapptjänsterna kan diskutera behovet av ergoterapi med sin egen socialarbetare. För närståendevårdare finns en telefontid till ergoterapeuten tisdagar kl. 8.30-10, tfn 09 3107 5217.

Efter att ha fått en remiss kontaktar ergoterapeuten klienten för att avtala om ett besök. Ergoterapin är gratis för stadens invånare.

Om du vill veta mera eller önskar att en ergoterapeut besöker dig kan du ringa rådgivningsnumret för ergoterapi 09 310 322 49 tisdagar kl. 16-17.30.

Vad kan ingå i ergoterapin?

Ergoterapin äger rum i klientens egen livsmiljö, på en mottagning eller på ett sjukhus. Målet för ergoterapin är att klienten ska kunna delta i en vardag som känns meningsfull för honom eller henne själv trots sina begränsningar.
I ergoterapin ingår exempelvis en bedömning av individens funktionsförmåga, en bedömning av behovet av hjälpmedel och förändringsarbeten i bostaden, bedömning av behovet av ortos och tillverkning av ortos eller en bedömning av servicebehovet.

För att främja möjligheterna att fungera i vardagen kan man i ergoterapin öva på exempelvis att ta hand om sig själv, träna funktioner som behövs för livet i hemmet samt för att uträtta ärenden och delta i samhället, främja händernas och armarnas funktion samt ge råd och handledning till klienten och hans eller hennes anhöriga.

Ergoterapeuten samarbetar med klientens närstående och med andra yrkespersoner.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »