Hoppa till innehållet

Barnskyddets socialarbete vid vård utom hemmet

Klienter inom socialarbetet för placeringar utom hemmet är barn och unga som omhändertagits och bor i en fosterfamilj, i ett professionellt familjehem eller på en barnskyddsanstalt.

Varje placerat barn har en ansvarig socialarbetare som samarbetar med barnet, dess föräldrar, platsen för vård utom hemmet och det övriga nätverket. Tillsammans säkerställer man att barnet tas väl om hand, får en god uppfostran och utvecklas under tiden som vården utom hemmet pågår. Socialarbetaren träffar, lyssnar på och stödjer barnet och följer dess fysiska och psykiska hälsa samt sociala interaktion för att följa med att placeringen främjar barnets hälsa. Socialarbetaren övervakar vårdens kvalitet och ansvarar för barnets klientplan.

I klientplanen avtalas bland annat om hur barnet träffar och håller kontakt med sina familjemedlemmar eller andra närstående personer. I klientplanen beskrivs barnets situation och behov och där syns också de tjänster som har sökts för att trygga barnets vård och utveckling. Frågor som berör barnet och föräldraskapet kommer man överens om under de gemensamma rådslag som man eftersträvar att ordna två gånger per år, men allra minst en gång per år.

Vid utarbetandet av barnets klientplan är antingen familjevårdarna eller barn- eller ungdomshemmets personal, som dagligen sköter om barnet, viktiga parter. De håller ömsesidigt kontakt den ansvariga socialarbetaren och berättar hur det går för barnet.

Familjevårdaren har en egen ansvarsperson som stödjer honom eller henne i uppgiften och som vid behov ordnar stödtjänster.

Barnets ansvariga socialarbetare och barnets förälder kan - om denne vill - utarbeta en så kallad klientplan för föräldrar som inbegriper hur och varifrån föräldern kan söka hjälp för sitt eget tillfrisknande och få stöd för föräldraskapet. Vid behov samarbetar man med till exempel anställda inom missbrukarvården.

Avgifter

Barnbidraget och ett eventuellt underhållsbidrag styrs till kostnaderna för vården av barnet. En del av underhållsbidraget eller barnets pension ökar de medel som senare betalas när barnet blir myndigt och ska bli självständigt. Av föräldrar som arbetar kan uppbäras en klientavgift i enlighet med inkomsterna och livssituationen.

Att uppsöka tjänsten

Sökandet av en vårdplats utom hemmet för ett barn kan börja redan i och med att barnet och/eller föräldern har kommit fram till att barnet inte längre kan bo i sitt hem. Även socialarbetarna inom barnskyddet blir tvungna att fatta sådana beslut för barnet och föräldrarna om situationen har gått för långt. Klientskapet inom barnskyddets öppenvård och stödet till familjen kan ha pågått under många år innan beslutet att placera barnet utanför hemmet fattas, eller så kan man vara tvungen att agera snabbt för att få barnet i trygga förhållanden.

Omhändertagna barns klientskap överförs från bostadsområdets barnskydd till verksamhetsstället i ämbetshuset antingen på Sturegatan eller i Berghäll (länken socialarbete angående vård utom hemmet) i och med flyttningsförhandlingarna, det vill säga när de officiella besluten fattas och det ingås avtal om att barnet flyttas till platsen för vård utom hemmet. I det här skedet får barnet en ny ansvarig socialarbetare.

I första hand ordnas en boplats för barnet hos släktingar, hos en familj inom närståendenätverket eller hos en fosterfamilj. Det krävs särskilda skäl för att ett barn ska placeras på en anstalt. Bedömningen av om barnet ska flytta till en fosterfamilj eller till en barnskyddsanstalt har gjorts på basen av den ansökan som den ansvariga socialarbetaren inom områdets öppenvård har sammanställt. Klientstyrningsgruppen ansvarar för flyttningsskedet och övervakar såväl stadens egna barnskyddsanstalter och professionella familjehem som dem som köps från andra ställen samt ansöker om tillstånd för att använda pengar som i budgeten reserverats för dessa köpta tjänster.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »