Suoraan sisältöön

Prövningsbaserad sänkning av eller ansökan om befrielse från klientavgifter för utvecklingsstörda

När en utvecklingsstörd klient vill ansöka om prövningsbaserad sänkning av eller befrielse från en avgift bör han eller hon skriva en fritt formulerad ansökan.

I ansökan bör anges
- hela familjens löpande inkomster och utgifter, om klienten är under 18 år
- en 18 år fylld klients löpande inkomster och utgifter.

Som löpande inkomster räknas till exempel följande: löneinkomst, underhåll eller underhållsbidrag, pension, handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, kostersättning vid celiaki, barnbidrag samt andra kontinuerliga sociala förmåner som folkpensionsanstalten betalar ut samt dessutom ränteinkomster för besparingar och placeringar, hyresinkomster och så vidare.

Dessutom bör man bifoga en utredning över utgifterna (till exempel kostnader för boende, elektricitet, vattenavgift, räntor på studielån och bostadslån, utgifter för hobbyer, kostnader för kläder som orsakas av klientens specialbehov).

Kvitton på inkomster och utgifter bör bifogas.

Det nyaste tillgängliga kontoutdraget ska bifogas utredningen.
Om sökanden är under 18 år bör man utöver kvitton på den sökandes inkomster och utgifter även skicka kvitton på hans eller hennes vårdnadshavares inkomster och utgifter.

Man kan ansöka om prövningsbaserad sänkning av eller befrielse från avgiften för högst en verksamhetsperiod/12 månader åt gången.

Man kan ansöka om tjänsten på adressen:
Klientavgtifter och indrivning
PB 6032, 00099 Helsingfors stad

Förutsättningar för användning:

De utvecklingsstörda klienter, av vilka det uppbärs klientavgifter, kan ansöka om sänkning av klientavgiften.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »