Hoppa till innehållet

Dagverksamhet för gravt handikappade

Dagverksamheten är en målinriktad verksamhet som ordnas på vardagar utanför hemmet och som stödjer klientens förmåga att klara sig självständigt och främjar delaktigheten och den sociala växelverkan.

Servicen är avsedd för arbetsoförmögna personer med gravt handikapp som bor ensamma, i en serviceboendegrupp eller i ett servicehus och som behöver en meningsfulla och målinriktade aktiviteter i sällskap av andra.

Målet är att främja gravt handikappade personers möjligheter att bo i ett eget hem, psykiska, fysiska och sociala välbefinnande och sociala växelverkan samt vid behov även att stödja den närmaste kretsen.

Till dagverksamheten hör normal dygnsrytm, att lära sig färdigheter för vardagslivet, ta hand om sig själv, mentalt stöd och interaktion, ledd verksamhet, klubbverksamhet, utflykter och evenemang samt matservice.

Du kan anhålla om servicen med en blankett hos en socialarbetare inom handikappservicen inom det sociala arbetet för handikappade i det egna bostadsområdet. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Servicen produceras av handikapporganisationer och andra privata serviceproducenter.

Inom dagverksamheten betalar klienten sina måltidskostnader och självrisken för transporterna. I övrigt är tjänsten avgiftsfri för klienterna.

Avgifterna:
frukost 2,60 e
lunch 5,15 e
kaffe eller te med dopp 2,60 e
enkelresa 2,25 e

Klienten utarbetar tillsammans med serviceproducenten och en socialarbetare för handikappade en plan där man kommer överens om antalet besöksdagar och målet med verksamheten.

Förutsättningar för användning:

Dagverksamhet i enlighet med handikappservicelagen ordnas förungdomar och personer i arbetsför ålder under 65 år som har ett gravt handikapp.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »