Hoppa till innehållet

Stadskansliet, ansökan om sysselsättningsunderstöd

Sysselsättningsunderstöd beviljas föreningar och stiftelser för verksamhet som främjar helsingforsarnas sysselsättningsmöjligheter.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Verksamhetsunderstöd beviljas som ett allmänt understöd för organisationsverksamhet. Då understödet tar man primärt hänsyn till de dagar under ett år som arbetsprövning har ordnats. Med arbetsprövning avses en arbetsprövning som godkänts av TE-byrån/Kommunförsöket och som utförs på en arbetsplats. Dessutom beaktas kurser för arbetslösa, övrig gruppverksamhet för arbetslösa, verksamhet som riktas till de prioriterade grupperna för stadens sysselsättningsåtgärder (långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare), målmedveten inriktning mot den öppna arbetsmarknaden eller utbildningen samt faktorer som anges i stadens allmänna understödsanvisningar, särskilt verksamhetens resultat och omfattning samt samarbetets expertis. Då understödet beviljas tar man hänsyn till verksamhetens kostnader, till exempel anställnings- och hyreskostnaderna, i förhållande till verksamhetens omfattning. När understödsbeloppet för följande år bestäms tar man i beaktande hur väl målsättningarna för föregående år har nåtts.

Understöd för verksamhetsutveckling beviljas för utveckling av organisationsverksamhet för arbetslösa, för en förbättring av organisationens egen kompetens, för effektivisering av kommunikationen, för utveckling och ökning av tjänster och för att öppna nya vägar för samarbete.
En grupp organisationer kan beviljas utvecklingsunderstöd utifrån en gemensam ansökan. Utvecklingsunderstöd kan beviljas också för andra kostnader för sysselsättningsfrämjande projekt, enligt samma förutsättningar som gäller verksamhetsunderstödet.

Anvisningar för att fylla i ansökan finns nere på sidan under Läs mer. Om man söker om sysselsättningsbidraget för första gången eller efter en paus, ber vi den sökande kontakta oss innan ansökan lämnas in.

En ansökan som gäller följande år ska lämnas in det föregående året. Man kan endast ansöka om sysselsättningsunderstöd elektroniskt. Sysselsättningsbidrag för 2024 ska ansökas
under tiden 17.11.-14.12.2023 och att ansökningstiden går ut 14.12.2023 kl. 16.00.

Chefen för immigrations- och sysselsättningstjänster vid Stadskansliets näringslivsavdelning fattar beslutet om understöd som beviljas. Besluten meddelas inom cirka tre månader från att ansökningstiden gått ut.

Understöd på mindre än 8 000 euro betalas i en post. Understöd på över 8 000 euro betalas i fyra poster. En utredning om hur understödet har använts ska lämnas in i samband med följande års ansökan. Om man inte ansöker om understöd för följande år ska man skicka in utredningen enligt de bifogade anvisningarna.

Ärendet handläggs i tre etapper. Det pågående skedet kan ses i punkten Status i ärendemappen. Ansökan har antingen status Mottagits, Behandlas eller Avgjord. När ansökan behandlas kan man kommunicera via e-tjänstens meddelandefunktion om det behövs. Meddelandefunktionen nås från ansökans ärendemapp, punkten Öppna uppgifter.

Giltighetstid:

En inskickad ansökan är i kraft tills ett beslut fattats. En ny ansökan med samma syfte ersätter den gamla om den lämnats in inom utsatt tid.

Ytterligare upplysningar:

Användningen av tjänsten kräver autentisering med organisationens / föreningens Suomi.fi -referenser samt att man registrerar sig som användare i tjänsten.

De bidragsanvisningar som stadsstyrelsen har godkänt samt tilläggsvillkoren för Helsingfors sysselsättning iakttas då understöden beviljas. Den som beviljar understöd har rätt att granska den sökandes eller bidragstagarens bokföring och förvaltning samt vid behov också göra andra inspektioner av verksamheten.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Användning av e-tjänsten förutsätter registrering och stark identifiering.

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska