Hoppa till innehållet

Ansökan om forskningstillstånd, e-tjänst

En tjänst där man kan ansöka om tillstånd för en forskning som gäller fostrans- och utbildningssektorn.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Fostrans- och utbildningssektorn tar emot ansökan.
2. Man går igenom ansökan och gör ett beslutsförslag. Om forskningen gäller två eller flera avdelningar vid fostrans- och utbildningssektorn, ska även beslutsfattaren vid avdelningen i fråga fylla i fältet för förordnande. Därefter tar sektorchefen ställning till huruvida han eller hon godkänner ansökan.
3. Beslutsfattaren vid fostrans- och utbildningssektorn fattar beslut om huruvida tillstånd beviljas eller inte.
4. Den sökande får besked om beslutet till ärendehanteringsmappen i stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi).

Behandlingstid:

Behandlingen av tillståndet kan ta upp till en månad. Om ansökan har fyllts i bristfälligt eller om alla nödvändiga bilagor inte har lämnats in kan behandlingen fördröjas.

Giltighetstid:

Ansökan gäller tills beslutet har fattats.

Utskrivbara blanketter - Ansökan om forskningstillstånd, blanketter

Forskningen ska vara till nytta för sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stad. Förutsättningen är att målorganisationen och målpersonerna ger sitt samtycke till forskningen. Om forskningen gäller en skola/skolor, ska man preliminärt förhandla och komma överens om forskningssamarbetet med skolans eller läroanstaltens rektor redan innan man ansöker om forskningstillstånd.
Forskningstillstånd beviljas i regel inte för kommersiella forskningar. Ett undantag utgör de kommersiella forskningar som är till uppenbar nytta för läroanstalten eller den administrerande myndigheten. I fråga om kommersiella registerforskningar går man tillväga på det sätt som förutsätts i offentlighetslagen. Ur en myndighets personregister kan personuppgifter lämnas ut för kommersiella forskningar endast med den registrerades samtycke (OffL 16.3 §).
Man ska komma överens om forskningen med rektorn eller motsvarande innan man ansöker om forskningstillstånd. Om tillståndsansökan gäller ett stort antal skolor kan aktören som fattar beslut om tillståndet direkt ta ställning till ansökan. Därefter bedömer rektorn huruvida skolan har möjlighet att delta i forskningen.
Vårdnadshavare till elever under 15 år ska ge sitt samtycke till deltagande i en forskning i skolan. Samtycket ska vara uttryckligt. Av ett meddelande om forskningen ska tillräckligt tydligt framgå en hurdan forskning det är fråga om. Utifrån detta kan vårdnadshavaren avgöra om han eller hon ger sitt samtycke eller inte. Om vårdnadshavaren inte ger sitt samtycke, kan eleven i fråga inte delta i forskningen.
Efter att eleven har fyllt 15 år kan han eller hon delta i en forskning i skolan utan vårdnadshavarens samtycke. Elever som fyllt 15 år får själv avgöra om de vill delta i en forskning eller inte. Då räcker det att vårdnadshavarna informeras om forskningen på förhand.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »