Hoppa till innehållet

Tillståndsansökan om terrass

En elektronisk ärendehanteringstjänst med hjälp av vilken man kan ansöka om tillstånd att använda av Helsingfors stadsmiljösektorns administrerade allmänna områden som terrassområde. Med samma tjänst är det även möjligt att vid behov ansöka om åtgärdstillstånd för terrassens konstruktioner av byggnadstillsynstjänster.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Innan du börjar fylla i ansökan om terrasstillstånd ska du se till att du har läst igenom terrassanvisningarna och avtalsutkastet på stadsmiljösektorns webbplats (https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/tomter/tillstond-for-allmanna-omraden/terrasser_1/terrasser). Se också till att du har alla obligatoriska bilagor till ansökan färdiga, eftersom ansökan inte kan vidarebefordras utan bilagor. Du kan spara en halvfärdig ansökan som utkast men observera att bilagor inte sparas med ansökan. Utkast skickas inte till stadsmiljösektorn för påseende.

Obligatoriska bilagor till ansökan är:

a) Planritning över terrassen i skala 1:500. Kartunderlag fås från Helsingfors stads karttjänst, kartta.hel.fi.

b) Grundplan över både sommar- och vinterterrassen i skala 1:100. Kartunderlag fås från Helsingfors stads karttjänst, kartta.hel.fi. Markera terrassens mått (längd och bredd), var möblerna ska placeras, passager och ingångar på grundplanen. Markera även bredden på gatuområdet som förblir ledigt för gångtrafik (cykelvägar m.m. borträknade) samt träd, buskar, vägmärken, lyktstolpar och andra eventuella motsvarande hinder i terrassens omedelbara närhet. Terrassområdet med utrustning och anslagsstativ får uppta högst hälften av det berörda fotgängarområdets bredd. Bredden på den fria gångleden av den berörda trottoaren ska ändå alltid vara minst 150 cm. Närmare anvisningar om terrassens mått och tillgänglighet samt separata gatuspecifika dimensioneringsanvisningar för gatorna i stadskärnan finns på byggnadskontorets webbplats www.hel.fi/www/hkr/sv/tillstand/terrasser_1/terrasser.

c) Fastighetsägarens samtycke till att det allmänna området framför affärslokalen får användas för uteservering. Fastighetsägarens samtycke kan vara fritt formulerat men ändå i skriftlig form med datering och underskrift.

d) Ett högst tre månader gammalt handelsregisterutdrag över det sökande företaget. Handelsregisterutdrag fås från Patent- och registerstyrelsen, www.prh.fi/sv/index.html.

e) Fotografier av gatuområdet och byggnadens/affärslokalens fasad.

f) Fotografier av möbler och konstruktioner som ska placeras på terrassen.

g) Ombudets fullmakt om den sökande företräds av ett ombud.

1. Företagaren ansöker om att hyra ett allmänt område för terrassbruk genom att lämna in ansökan där han eller hon förbinder sig till villkoren i hyresavtalet för terrassen.

2. Ansökan kommer in till byggnadskontoret.

3. Ansökan lämnas också in till byggnadstillsynsverket om man till ansökan har bifogat en ansökan om tillstånd för åtgärder för fasta terrasskonstruktioner. Byggnadstillsynsverket debiterar en separat avgift för åtgärdstillståndet.

4. Sökanden informeras om beslutet per post.

5. Byggnadsverket fattar beslut om terrassavtalet utifrån en godkänd ansökan om terrasstillstånd. Avtalet gäller till den 31 december 2021. För terrassavtalet tas ut en avgift enligt gällande taxa.

Behandlingstid:

Handläggningstiden för ansökan om terrasstillstånd är ungefär en månad. Ansökanden ska vara beredd på en längre handläggningstid om det i ansökan ingår en ansökan om åtgärdstillstånd till byggnadstil

Giltighetstid:

Ansökan är giltig tills hyresbeslutet har fattats.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Maa-alueen vuokraus

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska | In English »