Hoppa till innehållet

Stadskansliet, bidrag till föreningar för integrationsarbete

Stadskansliet beviljar organisationer understöd för att förverkliga målen i stadens integrationsprogram. Eftersom stadens integrationsprogram för 2022-2025 inte är klart än bedöms de som ansöker om bidrag för 2022 på basis av den nyligen godkända stadsstrategin.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Understödet är avsett för olika slags projekt och verksamhet som utvecklar integrationen, i överensstämmelse med Helsingfors stadsstrategi 2021-2025.

Vem kan söka?
I sin ansökan ska den sökande på ett tillräckligt sätt kunna påvisa:
. Vilka mål och teman för integrationsprogrammet i stadsstrategin som den sökande förverkligar?
. Hur ordnas verksamheten i praktiken?
. Vilka resultat förväntas av verksamheten?
. Hur nyttjas resultaten från verksamheten i framtiden?
Den sökande ska vara beredd att bidra med en egen finansieringsandel (10 %) av bidraget.
Ansökningarna bedöms utifrån hur bra de förverkligar målen för och temana i stadsstrategin. Ansökningarna jämförs enligt kvaliteten på verksamhetsbeskrivningen samt hur genomförbar budgeten är. Samarbete med andra organisationer och mellan språkgrupperna ses som en fördel.

Understödets syfte
Understöd kan sökas för projekt, test eller integrationsutvecklande verksamhet som är i linje med målen och temana i den nya stadsstrategin. Understödet är inte avsett att täcka organisationens hyreskostnader för egna lokaler, telefon- eller internetkostnader. Det är inte heller tillåtet att använda det till logi- eller resekostnader eller för att skaffa utrustning.

Hela understödet ska användas under 2022.

Ansökan om understöd
Understödet söks elektroniskt. Blanketten finns på Organisationsunderstöd för integrationsarbete.

Understödet för integrationsarbete uppgår till cirka 10 000 euro. Ansökningstiden för understödet 2022 börjar 01-11-2021. Ansökningssystemet stängs 30-11-2021 kl. 16.00.

Till ansökan bifogas formuläret Serviceplan, noggrant ifyllt, som kan laddas ned på denna sida. På blanketten ska man detaljerat ange understödets användningssyfte samt budget. Serviceplanen bifogas som en del av den elektroniska ansökan på fliken Bilagor.

OBS! Om serviceplanen inte har bifogats ansökan, behandlas ansökan inte. Försenade ansökningar behandlas inte.

Organisationernas representanter kan boka tid för att få hjälp med ansökan. Boka tid före ansökningstidens utgång per e-post, miia.koivu(at)hel.fi.

Vid utdelningen av bidrag iakttas Helsingfors stads allmänna anvisningar om understöd.

Behandlingstid:

6-8 veckor.

Giltighetstid:

En ansökan som skickats in gäller tills beslutet har fattats.

Ytterligare upplysningar:

Vid utdelningen av bidrag iakttas Helsingfors stads allmänna anvisningar om understöd.
Upplysningar: Helsingfors stadskansli/Arbetskraft och invandring/specialplanerare Miia Koivu (miia.koivu(at)hel.fi), tfn 09 3103 7946

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Användningen kräver identifiering antingen med bankkoder eller mobilcertifikat.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Inskickade ansökningar kan ändras så länge som ansökans status i ärendemappen är vastaanotettu (mottagen). En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare inskickad ansökan. När ansökans status ändras till käsittelyssä (i behandling) går det inte längre att göra ändringar i ansökan. Bilagor till ansökan kan lämnas in inom utsatt tid med hjälp av meddelandefunktionen. Ansökningar som inkommit för sent och ansökningar med bristfälliga uppgifter avvisas.

Ytterligare information om e-tjänster:

Om du väljer Spara som utkast sparas bilagor inte med ansökan.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av de organisationer från Helsingfors som genom sin verksamhet främjar integration för Helsingforsbor med utländsk bakgrund. Verksamhet som främjar integration är till exempel stöd för sysselsättning, utbildning eller välbefinnande för Helsingforsbor med utländsk bakgrund och ökning av deras möjligheter att delta samt uppbyggande av jämlika möjligheter.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »