Hoppa till innehållet

Stadskansliet, bidrag till föreningar för integrationsarbete

Stadskansliet beviljar organisationer understöd för att förverkliga målen i stadens integrationsprogram.
Helsingfors stads integrationsprogram består av Helsingfors stadsstrategi 2021-2025 (Läge för tillväxt), som godkändes av stadsfullmäktige 13.10.2021, och dokumentet Helsingfors stads prioriteringar för att främja integration för 2022-2025.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Den verksamhet som understöds 2023 ska ha temana i dokumentet Helsingfors stads prioriteringar för att främja integration för 2022-2025, som ingår i Helsingfors integrationsprogram, som grund:
- Sysselsättning
- Barn, unga och familjer
- Bostadsområden och gemenskap

Vem kan söka?
I sin ansökan ska den sökande på ett tillräckligt sätt kunna påvisa:
. Vilka mål och teman i integrationsprogrammet i stadsstrategin verksamheten förverkligar?
. Hur ordnas verksamheten i praktiken?
. Vilka resultat förväntas av verksamheten?
. Hur nyttjas resultaten från verksamheten i framtiden?
Den sökande ska vara beredd att bidra med en självfinansieringsandel (10 %).
Ansökningarna bedöms utifrån hur bra de förverkligar målen och temana i stadens integrationsprogram. Ansökningarna jämförs enligt kvaliteten på verksamhetsbeskrivningen samt hur genomförbar budgeten är. Samarbete med andra organisationer och mellan språkgrupper ses som en fördel.

Understödets syfte:
Understöd kan sökas för projekt, pilotprojekt eller integrationsutvecklande verksamhet som är i linje med målen och temana i stadens integrationsprogram. Understödet är inte avsett att täcka organisationens hyreskostnader för egna lokaler eller telefon- och internetkostnader. Det är inte heller tillåtet att använda det till logi- eller resekostnader eller för att skaffa utrustning.

Hela understödet ska användas under 2023.

Att ansöka om understöd:
Understödet söks elektroniskt. Blanketten finns under Organisationsunderstöd för integrationsarbete.

Understödet för integrationsarbete uppgår till cirka 10 000 euro. Ansökningstiden för understödet 2023 börjar 1.11.2022. Ansökningssystemet stängs 30.11.2022 kl. 16.00.

Till ansökan bifogas formuläret Serviceplan, noggrant ifyllt, som kan laddas ned i nedre delen av på denna sida under Läs mer. På blanketten ska man detaljerat ange understödets användningssyfte och budget. Serviceplanen bifogas som en del av den elektroniska ansökan på fliken Bilagor.

Behandlingstid:

6-8 veckor.

Giltighetstid:

En ansökan som skickats in gäller tills beslutet har fattats.

Ytterligare upplysningar:

Organisationernas representanter kan boka tid för att få hjälp med ansökan. Boka tid före ansökningstidens utgång per e-post, miia.koivu(at)hel.fi. Tfn 09 3103 7946

Vid utdelningen av bidrag iakttas Helsingfors stads allmänna anvisningar om understöd.


E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Användningen kräver identifiering antingen med bankkoder eller mobilcertifikat.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Inskickade ansökningar kan ändras så länge som ansökans status i ärendemappen är vastaanotettu (mottagen). En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare inskickad ansökan. När ansökans status ändras till käsittelyssä (i behandling) går det inte längre att göra ändringar i ansökan. Bilagor till ansökan kan lämnas in inom utsatt tid med hjälp av meddelandefunktionen. Ansökningar som inkommit för sent och ansökningar med bristfälliga uppgifter avvisas.

Ytterligare information om e-tjänster:

Om du väljer Spara som utkast sparas bilagor inte med ansökan.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av de organisationer från Helsingfors som genom sin verksamhet främjar integration för Helsingforsbor med utländsk bakgrund. Verksamhet som främjar integration är till exempel stöd för sysselsättning, utbildning eller välbefinnande för Helsingforsbor med utländsk bakgrund och ökning av deras möjligheter att delta samt uppbyggande av jämlika möjligheter.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »