Hoppa till innehållet

Stadens förvaltningsstadga och verksamhetsstadgor

Enligt 2015 års kommunallag ska kommunen ha en förvaltningsstadga. Förvaltningsstadgan innehåller bestämmelser om ordnandet av stadens förvaltning och verksamhet, besluts- och förvaltningsförfarandet, frågor som gäller stadsfullmäktiges verksamhet och tillgodoseende av de språkliga rättigheterna.

Verksamhetsstadgorna för sektorerna omfattar mer detaljerade bestämmelser än förvaltningsstadgan om organisationen, uppgifterna och befogenheterna inom varje sektor. Varje sektorchef fattar beslut om verksamhetsstadgan för sin sektor. Med verksamhetsstadgan delegerar sektorchefen befogenheter och fastställer strukturen och uppgifterna i organisationen till den del detta hör till sektorchefens befogenheter.

Förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgorna träder i kraft samtidigt med reformen av stadens organisation, 1.6.2017.23.09.2021 15:54