Hoppa till innehållet

Helsingfors stadskoncern

Helsingfors stadskoncern är en ägande- och förvaltningsstruktur vars ändamål är att möjliggöra sådan samordning och sådant samarbete mellan enheterna inom koncernen som gagnar invånarna och staden som område.

Helsingfors stadskoncern består av Helsingfors stad (sektorer och affärsverk) och dottersammanslutningar, dvs. sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande (sammanslutningar och stiftelser).

Sammanslutningar som hör till koncernen används för att komplettera stadens serviceproduktion och sköta andra uppgifter inom stadskoncern. Utgångspunkten för stadens ägarpolitik är stadsfullmäktiges strategiprogram och övriga beslut som rör ägarpolitiken. Stadsstyrelsen godkände 26.4.2011 ägarpolitiska riktlinjer för stadens nettobudgeterade enheter, affärsverk och koncernsammanslutningar. Riktlinjerna justerades 11.6.2012.06.12.2019 07:04

Koncernledning

Koncernledningen består av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadsstyrelsens koncernsektion, stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna.

Mer av koncernledning