Kommunalval förrättades 9.4

Du har en röst - använd den i kommunalvalet.

Uppgifter om kommunalvalets resultat publiceras på vaalit.fi. Det fastställda valresultatet har uppdaterats på valwebbplatsen den 12 april.

Partiernas och gemensamma listornas röstetal

Vid kommunalvalet väljs 85 fullmäktigeledamöter i Helsingfors stadsfullmäktige för fyra år. Fullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om hur stadsförvaltningen ska organiseras. Fullmäktige utser ledamöterna i stadens organ, t.ex. stadsstyrelsen och nämnderna, och tillsätter de viktigaste tjänsterna. Invånarna kan påverka beslutfattandet genom att rösta i kommunalval.

Nyheter

Vallokalerna i Helsingfors stad söndag 9.4 (.pdf)
Mandattiden för fullmäktige och nämnderna fortsätter till utgången av maj
Kandidatuppställning vid kommunalvalet i Helsingfors stad (pdf)
Tippa valdeltagandet i kommunalvalet!

Nästa kommunalval ska förrättas den 9 april 2017.

  • valdag söndagen den 9 april 2017
  • förhandsröstning i Finland mellan 29 mars och 4 april 2017
  • förhandsröstning utomlands mellan 29 mars och 1 april 2017.

Radikal förändring i Helsingfors organisationsstruktur

Tjänstemannaberedningen och det politiska beslutsfattandet skiljs tydligt åt från varandra genom att borgmästarmodellen tas i bruk. Helsingfors får en borgmästarmodell och de nuvarande förvaltningarna och affärsverken slås ihop till sektorer enligt servicehelheter. Den nya organisationen träder i kraft när nästa fullmäktigeperiod börjar efter kommunalvalet 2017. Läs mer

Vallagens bestämmelser om jäv preciserades från och med 1.6.2016

En person som är uppställd som kandidat kan inte längre vara medlem eller ersättare i valnämnden. En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar får inte vara valförrättare vid förhandsröstning eller hemmaröstning, eller medlemmar eller ersättare i valbestyrelserna som sörjer för anstaltsröstningarna. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap. En kandidat eller en närstående till kandidaten får inte heller biträda en väljare vid röstningen. Läs mer information på justitieministeriets valwebbplats.

Kontaktuppgifter för Helsingfors stads centralvalnämnd

Centralvalnämndens byrå
Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen 00100 Helsingfors
tel. (09) 310 13344
fax (09) 310 24067
e-post kesvlk(at)hel.fi

 DELA
25.04.2017 06:33