Hoppa till innehållet

Rösträtt

Röstberättigad vid kommunalval är varje person som senast på valdagen fyller 18 år och som är

a) finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare och vars hemkommun ifrågavarande kommun är den 26 februari 2021; eller 

b) annan utlänning vars hemkommun ifrågavarande kommun är den 26 februari 2021 och som vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland under en sammanhängande period av minst två år; eller 

c) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation och som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 26 februari 2021 förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 25 februari 2021 har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.

Vid kommunalval är rösträtten bunden till att man bor i kommunen i fråga. Väljarens rösträttskommun fastställs enligt den kommun som har varit hans eller hennes hemkommun i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021. Därför är till exempel finländare som stadigvarande bor utomlands (utlandsfinländare) inte röstberättigade vid kommunalval, trots att de är finska medborgare.

Mer information om rösträtt finns på justitieministeriets valwebbplats.08.02.2021 07:24