Hoppa till innehållet

Helsingfors söker funktionella sätt för delaktighet genom en enkät

Delaktighets- och interaktionsmodellen  

Grunden för Helsingfors delaktighetsmodell ligger i stadsbornas insikter och kunskaper. Vi skapar ett bättre Helsingfors tillsammans.

Helsingfors bjuder in stadsbor och partners att utveckla staden, dess tjänster och områden. Helsingfors är en plats för gemenskap, verkningsfulla gärningar och möten. Beslutsfattandet är öppet och främjar delaktigheten. Den positiva stadsupplevelsen förmedlas också genom en god servicekultur och interaktiv kommunikation.

Helsingforsarna kan delta och påverka staden bl.a. genom att föreslå idéer och rösta i medborgarbudgeten, lämna feedback, utnyttja tjänsten Varaamo samt genom att ställa upp som volontär. Stadslotsarna stödjer delaktigheten i områdena.

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Principer för delaktighet i Helsingfors

Principerna för delaktigheten i Helsingfors har antecknats i stadens förvaltningsstadga, vilket betyder att de binder verksamheten inom hela stadsorganisationen. Principerna för delaktighet är utnyttjande av individers och gemenskapers kunskaper och expertis, underlättande av verksamhet på egna villkor samt att skapa likvärdiga möjligheter till delaktighet.

Delaktighetsmodellen i praktiken

Delaktighetsmodellen visar sig som mer mångsidiga möjligheter för deltagande och påverkan i hela stadens verksamhet och alla dess enheter. Sektornämnderna har fastställt delaktighetsplaner, som uppföljs och rapporteras regelbundet. I samband med uppföljningen av stadsstrategin följer man även med hur deltagandet utfaller.

Organ för att påverka

I enlighet med kommunallagen finns ett råd för funktionshindrade, äldrerådet och ungdomsfullmäktige eller en motsvarande möjlighet för unga att påverka. I Helsingfors finns även jämställdhets- och likabehandlingskommittéerna Man utnyttjar aktivt rådens och kommittéernas expertis och kompetens i stadens verksamhet för att främja delaktigheten.

Verksamhetsmodellen för volontärverksamhet

I staden skapas en ny modell för frivillig verksamhet, med hjälp av vilken möjligheterna till volontärverksamhet är lätt tillgängliga på ett ställe. Kultur- och fritidssektorns experter inom volontärverksamhet stöttar den frivilliga verksamheten i alla sektorer. Man förbättrar möjligheterna för frivilligt arbete tillsammans med organisationerna.

Öppna lokalerna

Grundregeln är att invånarna och gemenskaperna enkelt och tryggt ska kunna använda stadens lokaler. Stadens lokaler öppnas i allt större utsträckning för invånar- och gemenskapsverksamhet och användarvillkoren och reserveringen av dem ska göras enklare och mer enhetlig. Många lokaler kan reserveras elektroniskt via tjänsten varaamo.hel.fi.

Öppna data

Helsingfors är en föregångare inom öppna data och beslutsfattande.
Öppna data gör beslutsfattandet mer transparent, främjar delaktigheten och förbättrar förtroendet för staden.

Digital delaktighet

En funktionell digital delaktighet stödjer det övriga deltagandet och gör det lättare för stora grupper att ta del.
Digitala kanaler som tillämpar öppen källkod och öppna gränssnitt oberoende av enhet:

Lokal delaktighet: Medborgarbudget, stadslotsar och företagscoacher

Medborgarbudget

Medborgarbudgeten är ett sätt för stadsborna att föreslå idéer och bestämma om hur stadens medel ska användas inom ramarna för ett anslag som stadsstyrelsen har fastställt. I Helsingfors första medborgarbudget fick invånarna bestämma för vilka ändamål en summa på 4,4 miljoner euro används. Helsingfors medborgarbudget heter OmaStadi. Idéer och röstning sker på webbtjänsten OmaStadi.hel.fi.

Alla kan föreslå idéer på OmaStadi. Stadsborna och stadens experter vidareutvecklar idéerna till förslag som kan genomföras.
Alla helsingforsare som under röstningsåret har fyllt 12 år eller som är äldre kan rösta. Det stödjer grundskolornas nya läroplan då barn får delta och detta ger även alla unga en känsla av att verkligen kunna påverka.

Den totala budgeten fördelas enligt invånarantalet i stadens stordistrikt. 20 procent av beloppet har reserverats för planer som gäller hela staden. Staden och dess invånare ordnar tillsammans evenemang som understöder samarbete och delaktighet i medborgarbudgetens alla skeden.

Runt om i världen har medborgarbudget funnits i 30 år i olika former redan i mer än 1500 städer eller kommuner. Vår omastadi-sajt har skapats med plattformen Decidim baserad på öppen källkod, som används i medborgarbudgeten i mer än tio europeiska städer, bl.a. Barcelona, Paris och Stockholm.

Stadslotsarna

Alla sju stordistrikten har en utsedd arbetstagare, dvs. Stadslots, som hjälper invånarna och organisationerna att föra initiativ och förslag vidare. Stadslotsarna jobbar rörligt på det egna området.

Stadslotsarna främjar samarbetet mellan stad, invånare och övriga organisationer. För varje område planeras ett forum, i enlighet med stadens behov och tillsammans med invånarna. Stadslotsarna bidrar även till att medborgarbudgeten genomförs jämlikt på sitt område.

Företagscoacher

Företagscoacherna arbetar för företagsverksamheten i områdena, accelererar företagens idéer och främjar möjligheter för näringsverksamhet och sysselsättning.

Läs mer om de olika delområdena i delaktighetsmodellen:29.05.2020 17:39