Hoppa till innehållet

Påverkningskanaler

Stadsborna kan delta i stadens verksamhet särskilt under planerings- och beredningsskedet.

Åsikter och utvecklingsförslag samlas in bland annat med tjänsten Berätta på kartan, vid invånarkvällar och diskussionsmöten. Den högsta beslutsfattande makten har stadsfullmäktige som väljs genom val vart fjärde år.

Direkt deltagande och närdemokrati förstärktes år 2013 i tre experiment gällande medborgarinflytande. Lärdomarna från dessa experiment kommer att utnyttjas i större utsträckning i framtiden. Läs mera på webbplatsen för demokratipiloterna. 

Följ aktuella projekt och beslut

På webbsidan Aktuella projekt kan man söka upp projekt och planer som man just nu kan påverka.

I tjänsten Beslut (Päätökset på finska) kan man använda en karta för att bekanta sig med besluten om till exempel ett närområde och snabbt ta fram de senaste besluten.

Påverka på webben

Helsingforsborna kan ta initiativ som gäller stadens verksamhet. Initiativen kan lämnas in antingen på webbtjänsten invanarinitiativ.fi eller personligen på Helsingfors stads registratorskontor, per brevpost eller e-post.

Berätta på kartan. Med denna tjänst samlar staden invånarnas åsikter och observationer. Förfrågningar om aktuella ärenden och planer ordnas också i denna tjänst. Idéerna och observationerna används i den fortsatta planeringen.

Påverka

Helsingforsarna kan komma med initiativ i frågor som gäller stadens verksamhet. Initiativ tas emot på registratorskontoret vid stadshuset, Norra esplanaden 11-13 och på rådgivningstjänsten Helsingfors-infos verksamhetsställen och telefon (09) 310 11 111 må-to kl. 9-16, och fr kl. 10-15.

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra. Invånariniativ.fi

Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors stads verksamhetsställen och tjänster. Via kartan kan man ge respons och föra ett öppet samtal direkt med de personer som ansvarar för verksamhetsställena och tjänsterna. Servicekarta

Krut är en plats för Helsingforsungdomarnas gemensamma handlingar och idékläckning. På webbsidan kan du skicka in egna idéer, delta i en diskussion, kommentera, stödja andras tankar, få hjälp att agera samt komma in i ett nytt gäng. Krut är till för ungdomar i åldern 13-20 år.

Ge respons och fråga

Överborgmästarens invånaraftnar anordnas i samarbete med stadsdelsföreningar växelvis i olika stadsdelar. På mötena diskuteras områdets problem och framtid. Sakkunniga från olika förvaltningsområden deltar. En inbjudan till invånaraftnarna sänds per post till invånare i området. Titta på överborgmästarens invånarafton på Helsingforskanalen.

Möjligheter finns att påverka detaljplaner och trafikplaner på många sätt under olika faser av planeringen.

  • om planer som är under beredning informeras alltid på det stadium då planeringsmaterial kan läggas fram för kommentarer.
  • du kan kontakta den som bereder detaljplanen eller trafikplanen.

Åsikter om planeringen skickas till stadsmiljösektorn per brev eller e-post. Muntliga kommentarer kan framföras till planeringen vid publikträffar eller per telefon.

Karttjänsten presentar det aktuella planeringsskedet i detalj- och delgeneralplaner. Karttjänsten är på finska. Planerna på kartan13.02.2020 17:56