Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsens uppgifter

Stadsfullmäktige väljer de 15 stadsstyrelseledamöterna samt deras personliga ersättare för en tvåårig mandatperiod. Mandatperioden börjar eller slutar då den nya fullmäktigeperioden inleds.

Enligt stadsstyrelsens instruktion har stadsstyrelsen till uppgift att besluta om sådana av stadens ärenden som inte är föreskrivna andra myndigheter. Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning, bereder ärenden som ska behandlas i stadsfullmäktige samt svarar för att fullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. Stadsstyrelsen ombesörjer att stadens talan förs i rätten samt tar sådana initiativ inom det kommunala fältets olika områden som den anser vara nödvändiga.

Stadsstyrelsen beslutar om godkännandet av till exempel mindre betydelsefulla detaljplaner, om reserverandet av mark- och vattenområden för byggande samt om särskilda angelägenheter gällande affärsverkens verksamhet. Stadsstyrelsen tillsätter också kommittéer och kommissioner för att bereda fastställda ärenden eller för att utföra en särskild uppgift.

Stadsstyrelsen sammanträder vanligtvis på måndagar. Dess möten och föredragningslistor finns tillgängliga på webbsidorna torsdagen före varje möte. Information om besluten publiceras på finska på stadsstyrelsens webbsidor genast efter mötet.

Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar: Helsingfors stads registratorskontor, tfn (09) 310 13700.13.02.2020 17:55