Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
29 / 05.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 493 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 494 Asia/2

V 28.8.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia


§ 495 Asia/3

V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 496 Asia/4

V 28.8.2019, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 497 Asia/5

V 28.8.2019, Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutos (nro 12543) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Asia/6

Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 499 Asia/7

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osakkeiden merkintähinnan maksaminen (pdf) (html)§ 500 Ärende/8

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2020–2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Begärande om utlåtande 29.5.2019, bilagor

Bilaga 3§ 500 Asia/8

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö 29.5.2019, liitteet

Liite 3


§ 501 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31