Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
23 / 03.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 411 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 412 Asia/2

V 19.6.2019, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Asia/3

V 19.6.2019, Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttaminen (nro 12482) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Asia/4

V 19.6.2019, Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Asia/5

V 19.6.2019, Itäisen saariston asemakaava (nro 12300) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Asia/6

V 19.6.2019, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 417 Asia/7

Suutarilasta Y-säätiölle varattua tonttia koskevat oikaisuvaatimukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kunnallisvalitus 23.4.2019

Liite 5

Oikaisuvaatimus 23.4.2019

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 418 Asia/8

Asuntotonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Asia/9

Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Asia/10

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi pilottihankkeesta kaupungin samanarvoisten työtehtävien perusteettomien palkkaerojen tasaamiseksi naisten ja miesten välillä (pdf) (html)


§ 421 Asia/11

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi kaupungin ruokapalveluiden ruokalistan ilmastokuormituksen ja ruokahävikin vähentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 422 Asia/12

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi ruokakulttuuristrategian toteutumisen selvittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 423 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31