Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
38 / 04.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 709 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 710 Asia/2

V 13.10.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 711 Asia/3

V 13.10.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2021


§ 712 Asia/4

V 13.10.2021, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Liite 4

Sähköpostilla tullut hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 713 Asia/5

V 13.10.2021, Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 714 Asia/6

V 13.10.2021, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 715 Asia/7

V 6.10.2021, Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Asia/8

V 13.10.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Asia/9

V 13.10.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien työolosuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 718 Asia/10

V 13.10.2021, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 719 Asia/11

V 13.10.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 720 Asia/12

V 13.10.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 721 Asia/13

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kruunuvuorenlampi lainhuutotodistukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 722 Asia/14

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tahvonlahden harju lainhuutotodistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Asia/15

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 724 Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi viherkertoimen nykytilan kartoittamisesta kantakaupungissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 725 Asia/17

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen huomioimisesta toimitilastrategian toimeenpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 726 Asia/18

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi korttelipihapilotin toteuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Asia/19

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi kaupungin terveyspalvelujen riittävyydestä Meri-Rastilassa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 728 Asia/20

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite alentuneen toimintakyvyn diabeetikkojen sokerimittauslaitteista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 729 Asia/21

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi terapiaa tarvitsevien auttamisesta Kelan tukeman terapeutin etsimisessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 730 Asia/22

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 731 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31