Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
30 / 16.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 564 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 565 Asia/2

V 8.9.2021 Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12587) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 566 Asia/3

V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 567 Asia/4

V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 568 Asia/5

V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 569 Ärende/6

F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 569 Asia/6

V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 570 Asia/7

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 571 Asia/8

Selvitys apulaisoikeuskanslerille kantelusta kaupunginhallituksen vahvistamista nuorisoneuvoston lautakuntaosallistumisen periaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Selvityspyyntö 26.5.2021

Liite 2

Liite 3

Selvityspyyntö 26.5.2021, liite, kantelu 25.1.2021


§ 572 Asia/9

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupunkipyöräaseman lisäämisestä Lauttasaaren Tiirasaarentielle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 573 Ärende/10

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022–2024 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1§ 573 Asia/10

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022-2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 574 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31