Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
21 / 24.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 389 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 390 Asia/2

V 16.6.2021 Tukkutorin toimintojen järjestäminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Asia/3

Muutos kaupunginhallituksen kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Asia/4

Kuntavaalien vaalitoimikuntien täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Asia/5

Lausunto ympäristöministeriölle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojelupäätöksestä tehdystä valituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Asia/6

Haagan peruskoulun lisätilojen perusparannustyön 2-vaiheen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Asia/7

Periaatepäätös sähkölauttahankkeen jatkovalmistelusta (pdf) (html)

Liite 1

Tekninen esiselvitys Vientistrategit Oy

Liite 2

Selvitys Ramboll

Liite 3

Selvitys WSP

Liite 4


§ 396 Asia/8

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi vanhan puuston ja kallioiden säilyttämisestä uusilla alueilla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397 Asia/9

Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 398 Asia/10

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 399 Asia/11

Linjaus nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuustossa (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Asia/12

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalon ratikkakorttelin kaava-alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen luonnonrauhan säilyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asia/13

Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 89 ja 19.5.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 402 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31