Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
35 / 08.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 642 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 643 Asia/2

V 21.10.2020, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 644 Asia/4

Aamukouluasia: Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen järjestämistä koskeva selvitys (pdf) (html)


§ 645 Asia/3

Aamukouluasia: selvitys Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31