Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktiges seminarium 15-16.6.2017

Kommunstrategin i kommunallagen 

Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till främjandet av kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. I kommunstrategin ska fullmäktige också ange hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Helsingfors kommunstrategi kallas stadsstrategi i förvaltningsstadgan.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Stadsfullmäktiges strategiarbete 

Stadsfullmäktiges seminarium är ett seminarium som inleder fullmäktigeperioden och på vilket nuläget i stadens omvärld och förändringarna i omvärlden utvärderas som utgångspunkt för beredningen av stadsstrategin för fullmäktigeperioden 2017–2021.  

Enligt kommunallagen ska kommunstrategin grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. Analyser som avses i kommunallagen har beretts som underlag för strategiarbetet. I seminariematerialet ingår en visionskarta, en rapport om växelverkan, ett sammandrag av företagsintervjuer och en rapport om omvärlden. 

Visionskartan och scenarioarbetet

Framtidsbilder av utvecklingen av stadens omvärld har skisserats upp genom scenarioarbete under designdirektören Anne Stenros ledning under början av 2017. Under våren ordnades en serie med sju verkstäder i vilka representanter och chefer för alla verksamhetssektorer deltog. Dessutom ordnades bl.a. en gemensam verkstad med de nordiska huvudstäderna. Nästan 270 personer deltog i verkstäderna. Framtidens möjligheter skisserades upp genom att granska utvecklingsförloppen fram till åren 2030 och 2050. 

Verkstadsserien fortskred på ett kreativt sätt genom fyra framtidsscenarier till två. Som resultat av scenarioprocessen samlades det ihop ett utkast till visionskarta med följande element: verksamhetens syfte, målsättningar, traditioner, värden och grundstenar samt åtgärder för att uppnå målet. Arbetet kopplades ihop med den fas av stadens ledarskapsreform i vilken nya sektorer byggdes upp, och man strävade att gestalta stadshelhetens framtid ur ett gemensamt perspektiv. 

I seminariematerialet ingår en kreativ visionskarta 2017–2021 som är ett utkast till diskussionsunderlag för fullmäktige. Scenarioarbetet och materialet bakom visionskartan beskrivs i publikationen Kaupunki-Kompassi tulevaisuuteen. 

Den kreativa visionskartan

Kaupunki-Kompassi tulevaisuuteen

Rapporten om växelverkan

De fyra olika framtidsscenarierna för Helsingfors utnyttjades också som material för växelverkan. I april–maj 2017 bjöds stadsborna in att delta i utvecklingen av den nya stadsstrategin. Avsikten med växelverkan var att samla stadsbornas och de andra deltagarnas åsikter om framtidens Helsingfors. Det fanns fyra sätt att delta i byggandet av framtidens Helsingfors.

På tjänsten Kerro kantasi var det möjligt att kommentera de olika scenarierna på en enkät som var enkel och snabb att fylla i. Antalet svar på webbenkäten uppgick till 1 110. Det var också möjligt att svara på en pappersblankett på 12 bibliotek. På pappersblanketter kom det in 54 svar. På webbtankesmedjan Framtidens Helsingfos fördes mer djupgående interaktiv diskussion på basis av scenariomaterialet. Sammanlagt 59 personer deltog i tankesmedjan.

På stadshusets invånarafton 2.5.2017 fördes diskussion med stadsborna om scenarierna och om sektorernas utmaningar på basis av bl.a. kanslichefens och sektorchefernas inledningsanföranden. Temana för invånaraftonens fria diskussion motsvarade till en stor del de teman som kom upp i enkäten och på webbtankesmedjan.  

Resultaten av växelverkan anges i rapporten:

Tulevaisuuden Helsinki - undersökning, slutrapport.

Sammandrag av företagsintervjuer

Staden genomförde under hösten 2016 en omfattande telefonintervjuundersökning som en del av en omvärldsanalys för att utreda Helsingforsbaserade företags synpunkter om hur stadens näringspolitik har lyckats och vad företagen önskar sig av den framtida näringspolitiken. I undersökningen samlades dessutom in information om företagens planer, deras intresse att använda stadens tjänster och hur nöjda de är med Helsingfors som lokaliseringsort. För undersökningen intervjuades sammanlagt tusen inflytelserika företagspersoner i Helsingfors. Förutom det sammandrag som ingår i seminariematerialet finns en mer omfattande forskningsrapport tillgänglig på stadskansliet.

Sammandrag av företagsintervjuer

Rapporten om omvärlden

Översikten över nuläget i staden och de beräknade förändringarna baserar sig på forskningsdata, statistik och information som beskriver stadens tjänster och har samlats ihop till en omfattande omvärldsrapport. 

Rapporten omfattar kommunstrategins viktiga innehållsområden: invånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, målen för tjänsterna, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. 

Omvärldsrapporten har utarbetats i samarbete mellan stadskansliet och sektorerna. 

Beredningen av stadsstrategin, rapporten om omvärlden 2017 http://toimintaymparisto.hel.fi/06.12.2019 07:25