Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


19 / 16.11.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 268 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 269 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 270 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning och val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 17.10.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Ärende/4

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 13.10.2022

Bilaga 2

Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Ärende/5

Helsingfors stads budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Ärende/6

Inkomstskattesats för år 2023 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Ärende/7

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2023 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Ärende/8

Överskridning av anslag för markförvärv i 2022 års budget (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Ärende/9

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023–2025 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Ärende/10

Helsingfors välfärdsplan 2022–2025 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Ärende/11

Ombildning av Helsingfors stads konstmuseum till stiftelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Ärende/12

Godkännande av ett föravtal och ett genomförandeavtal för en fastighetsaffär (Böle, Postparken 17117/1–4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Ärende/13

Ledamoten Anniina Iskanius motion om en oberoende utredning och att skapa ett sanktionssystem för gatuunderhållet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Ärende/14

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 268 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 269 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 270 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.10.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.10.2022

Liite 2

Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/6

Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/7

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/8

Vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen maanhankintamäärärahojen ylittäminen (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/9

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025 (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/10

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/11

Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöiminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/12

Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasila, Postipuisto 17117/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/13

Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite riippumattomasta selvityksestä ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/14

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06