Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


17 / 26.10.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 254 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 255 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 256 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 257 Ärende/4

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2023 (pdf) (html)


§ 258 Ärende/5

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 7.7.2022

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/6

Detaljplaneändring för Aspnäsgatan 4 i Sörnäs (nr 12715) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/7

Ledamoten Matti Niiranens motion om att stödja arbetet för att bevara våra krigsveteraners arv (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Ärende/8

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 254 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 255 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 256 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 257 Asia/4

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2023 (pdf) (html)


§ 258 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 7.7.2022

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/6

Sörnäisten Haapaniemenkatu 4 asemakaavan muutos (nro 12715) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/7

Valtuutettu Matti Niirasen aloite sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/8

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06