Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


13 / 24.08.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 195 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 196 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 197 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 198 Ärende/4

Anmälan om utträde ur fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 21.6.2022


§ 199 Ärende/5

Anmälan om utträde ur fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Ärendet avfördes från föredragningslistan


§ 200 Ärende/6

Val av två ersättare i stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 15.6.2022

Bilaga 2

Eroilmoitus, täydennys 21.6.2022

Bilaga 3

Eroilmoitus 14.6.2022

Bilaga 4

Eroilmoitus, täydennys 20.6.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Ärende/7

Val av ersättare i räddningsnämnden (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Ärende/8

Val av ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 31.5.2022-001


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Ärende/9

Val av ledamot och ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 28.5.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Ärende/10

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 26.4.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Ärende/11

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Ärende/12

Ändring i indelningen av Helsingfors stad i röstningsområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Ohjekirje 20.5.2022 fi

Bilaga 22

Ohjekirje 20.5.2022 sv


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Ärende/13

Projektplan för nybyggnaden för daghemmet Jäkälä (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Ärende/14

Detaljplaneändring för Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20 i Åggelby (nr 12742) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Ärende/15

Detaljplaneändring för östra delen av Tali idrottspark (nr 12724) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Ärende/16

Ledamoten Annina Iskanius motion om återinförande av fullmäktiges hybridsammanträden (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Ärende/17

Ledamoten Laura Kolbes motion om väggskyltar som berättar om intressant byggnadshistoria (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Ärende/18

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 195 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 196 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 197 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 198 Asia/4

Ilmoitus valtuustoryhmästä eroamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 21.6.2022


§ 199 Asia/5

Ilmoitus valtuustoryhmästä eroamisesta (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 200 Asia/6

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 15.6.2022

Liite 2

Eroilmoitus, täydennys 21.6.2022

Liite 3

Eroilmoitus 14.6.2022

Liite 4

Eroilmoitus, täydennys 20.6.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/7

Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 31.5.2022-001


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 28.5.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/10

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.4.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/11

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/12

Helsingin kaupungin äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Ohjekirje 20.5.2022 fi

Liite 22

Ohjekirje 20.5.2022 sv


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/13

Päiväkoti Jäkälän uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/14

Oulunkylän Siltavoudintie 9-11 ja Mäkitorpantie 18-20 asemakaavan muuttaminen nro (12742) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/15

Talin liikuntapuiston itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12724) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/16

Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite kaupunginvaltuuston hybridikokousten palauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/17

Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovista seinälaatoista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/18

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06