Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


08 / 27.04.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 94 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 95 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 96 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 97 Ärende/4

Val av medlem i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 22.3.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 14.1.2022

Bilaga 2

Käräjäoikeuden päätös 8.3.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/6

Godkännande av grundavtalet för HUS-sammanslutningen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/7

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Fiskehamnen, tomten 10658/10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/8

Arrendeprinciper för bostadstomter (Hongasmossa, tomterna 33359/1 och 2, 33361/2 samt 33363/10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/9

Motion av ledamoten Mari Holopainen om en nattstadsdel eller nattkvarter (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Ärende/10

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 94 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 95 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 96 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 97 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 22.3.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 14.1.2022

Liite 2

Käräjäoikeuden päätös 8.3.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/6

HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Kalasatama tontti 10658/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Honkasuo, tontit 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/9

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/10

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06